Výročná členská schôdza

28.02.2015 14:00

Mestský poľovnícky spolok POĽANA v Spišskej Belej.

 

POZVÁNKA

 

na Výročnú členskú schôdzu,

ktorá sa bude konať dňa 28. februára 2015 o 14,00 hod.

v reštaurácii VINÁREŇ v Spišskej Belej.

 

Program: 1. Otvorenie

                2.Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

                3. Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014

                4. Vyhodnotenie hmotnej zainteresovanosti členov MPS

                5. Spáva dozornej rady

                6. Návrh plánu hlavných úloh, finančného plánu a rozpočtu,

                    kalendárneho plánu schôdzi na rok 2015

                7. Rôzne - Schválenie členského poplatku na rok 2015, voľba člena výboru

                                a prijímanie nových členov do MPS

                8. Diskusia

                9. Záver