Stanovy MPS

STANOVY

 

 

 

 

 

 

Mestského poľovníckeho spolku POĽANA

so sídlom 059 01 Spišská Belá, Petzvalová 18

 

 

 

 

 

Názov:  Mestský poľovnícky spolok POĽANA

 

Sídlo:  059 01 Spišská Belá, Petzvalová 18

IČO:    37 870 653

 

 

V Spišskéj Belej dňa 28. augusta 2015

 

 

 

 

§1

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Mestský poľovnícky spolok POĽANA (ďalej len ,,MPS²) je podľa §32 Zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len zákon) poľovníckou organizáciou, ktorá združuje občanov Slovenskej republiky, ktorí sú držiteľmi poľovníckych lístkov, a iné fyzické osoby na účel ochrany a presadzovania oprávnených záujmov svojich členov na úseku poľovníctva.

 

 1. MPS má vlastnú právnu subjektivitu a koná vo svojom mene. MPS činnosťou vyvíja a uskutočňuje prostredníctvom svojich orgánov a prostredníctvom svojich členov.

 

 1. MPS je členom Slovenskej poľovníckej komory. Ako člen Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len ,,SPK²) sa podľa § 43 ods. 1 zákona podieľa na chove zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátane jej lovu.

 

 1. MPS chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom.

 

 1. MPS pôsobí na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny, ako prírodné bohatstvo Slovenskej republiky. Dbá o zachovanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky podľa etického kódexu, ktorý je prílohou č. 1 stanov SPK a poľovníckeho poriadku, ktorý je prílohou č. 2 stanov SPK.

 

 1. MPS koná na základe týchto stanov v spojení s organizačným a rokovacím poriadkom Slovenskej poľovníckej komory.

 

 1. MPS vydá domáci poriadok, obsahom bude konkretizácia a doplnenie obsahu týchto stanov.

 

§2

Pôsobnosť, názov a sídlo MPS

 

MPS vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky.

 

Spoločnosť má názov:  Mestský poľovnícky spolok POĽANA

Sídlom spoločnosti je:  059 01 Spišská Belá, Petzvalová 18

 

§3

Úlohy MPS

 

 1. Úlohou MPS je plánovitá starostlivosť, zušľachťovanie, ochrana a lov zveri v poľovnom revíri, jej hospodárne využitie a ochrana životného prostredia.

 

Pri plnení tejto úlohy MPS najmä:

 

 1. vypracúva výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia na dobu platnosti zmluvy o užívaní poľovného revíru a ročné plány chovu, lovu a starostlivosti o zver zabezpečuje dôsledné plnenie schválených plánov,
 2. stará sa o udržiavanie normovaných kmeňových stavov zveri, o zlepšenie starostlivosti o zdravotný stav a ochranu genofondu jednotlivých druhov zveri a jej životného prostredia,
 3. c, robí opatrenia na zlepšenie úživnosti poľovného revíru, najmä získavanie krmív a prikrmovanie zveri a na obmedzenie škôd spôsobených zverou na poľnohospodárskych a lesných kultúrach a škôd spôsobených na zveri,
 4. d, zabezpečuje pre svoju činnosť potrebný počet poľovne upotrebiteľných psov,
 5. e. buduje poľovnícke zariadenia,
 6. f. spolupôsobí s ostatnými orgánmi a organizáciami na aktívnej ochrane prírody a životného prostredia.

 

§4

Organizačná štruktúra MPS

 

 1. MPS je základnou organizačnou jednotkou SPK s právnou subjektivitou.

 

 1. Podmienkou vzniku MPS je jeho registrácia príslušných orgánov štátnej správy poľovníctva.

 

 1. Podmienkou vzniku členstva MPS v SPK je:
 1. podanie žiadosti o prijatie do SPK
 2. zaradenie medzi organizácie uvedené v §5 ods. 3 stanov SPK
 3. sídlo na území SR
 4. nekonanie v rozpore s úlohami a záujmami, ktoré SPK chráni a presadzuje
 5. zaplatenie zápisného a členského príspevku.

 

 1. Členstvo v SPK vzniká dňom prijatia a zaplatením zápisného a členského príspevku, prípadne účelového príspevku

 

§5

Členstvo v MPS

 

 1. Členom MPS môžu byť občania Slovenskej republiky, ktorí sú držiteľmi poľovných lístkov a iné fyzické osoby. Členovia MPS sú združení za účelom ochrany a presadzovania oprávnených záujmov svojich členov na úseku poľovníctva.

 

 1. Členov do MPS prijíma členská schôdza MPS na základe písomnej žiadosti, a to spravidla z radov čakateľov na členstvo v MPS.

 

 1. Členská schôdza rozhoduje na základe písomnej žiadosti o prijatí žiadateľa za čakateľa na členstvo v MPS.

 

Po oznámení o tom, že členská schôdza rozhodla o prijatí žiadateľa za čakateľa na členstvo v MPS, je povinný zaplatiť MPS nenávratný príspevok v sume EUR 100,- a to v lehote siedmich dní od oznámenia.

Ak tento príspevok v stanovenej lehote nezaplatí, platí domnienka, že ČS MPS rozhodla s konečnou platnosťou o jeho neprijatí za čakateľa na členstvo v MPS.

Tento príspevok je nenávratný a to i v prípade neprijatia za člena MPS.

Stanovuje sa trojročná čakateľská lehota, počas ktorej sa čakateľ zúčastňuje hlavne na základe pokynov poľovníckeho hospodára, najmä základných prác a iných činností. Čakateľ na členstvo v MPS sa zúčastňuje tiež na slávnostnej a výročnej členskej schôdzi, na spoločnej poľovačke a na ostatných akciách MPS.

Výbor MPS môže rozhodnúť o prípadnom pridelení povolenia na lov zveri pre čakateľa na členstvo v MPS, a to najmä, s poukazom na jeho činnosť a priebežné plnenie plánu lovu.

O prijatí čakateľa za člena MPS rozhoduje po uplynutí čakateľskej lehoty a po vyhodnotení splnenia podmienok čakateľskej praxe na základe návrhu výboru MPS najbližšia výročná členská schôdza v tajnom hlasovaní.

 

Výnimky z podmienok pre absolvovanie čakateľskej lehoty môže povoliť členská schôdza MPS.

 

 1. Členstvo v MPS nadobúda platnosť rozhodnutím členskej schôdze o prijatí do MPS, účinnosť uznaním záväznosti stanov MPS potvrdeným podpisom a zaplatením majetkového podielu. Výšku majetkového podielu určí pre každý rok výročná členská schôdza.

 

 1. Členstvo v MPS zaniká:
 2. smrťou člena
 3. vystúpením člena na vlastnú žiadosť, ktorú doručí písomne výboru MPS
 4. vylúčením z MPS
 5. zánikom MPS
 6. nezaplatením členských príspevkov stanovených členskou schôdzou MPS v určenej lehote, dňom zániku je prvý pracovný deň po určenej lehote.

 

 1. Členská schôdza MPS môže udeliť osobe, ktorá sa výrazným spôsobom zaslúžila o rozvoj Mestského poľovníckeho spolku POĽANA, čestné členstvo.

 

Čestný člen má právo zúčastniť sa na slávnostnej členskej schôdzi a výročnej členskej schôdzi.

Čestný člen nemá hlasovacie právo ani aktívne a pasívne volebné právo. Čestný člen nemá nárokovateľné ani iné ďalšie práva. O prípadných iných jeho právach rozhoduje členská schôdza MPS.

Čestný člen nemá žiadne povinnosti.

Čestné členstvo zaniká vystúpením, smrťou alebo rozhodnutím členskej schôdze MPS o zrušení čestného členstva.

 

§6

Práva a povinnosti členov MPS

 

 1. Riadny člen MPS má právo:
 2. zúčastňovať sa rokovania a rozhodovania na členských schôdzach MPS,
 3. voliť a byť volený do orgánov MPS alebo vyšších orgánov SPK,
 4. zúčastňovať sa na výkone práva poľovníctva a ostanej činnosti MPS,
 5. podávať návrhy, podnety a sťažnosti orgánom MPS alebo vyšším orgánom SPK.

 

 1. Riadny člen MPS je povinný:
 2. zaplatiť schválené členské príspevky v stanovenej výške a v stanovenom termíne,
 3. podieľať sa na činnosti, správe a hospodárení s majetkom MPS,
 4. dodržiavať stanovy SPK, stanovy MPS a interné predpisy,
 5. plniť rozhodnutia orgánov MPS,
 6. nahradiť MPS škodu, za vznik ktorej zodpovedá.

 

§7

Orgány MPS

 

Orgánmi MPS sú:

 1. členská schôdza MPS
 2. výbor MPS
 3. dozorná rada MPS

 

§8

Členská schôdza MPS

 

 1. Členská schôdza MPS je najvyšším orgánom MPS.

 

 1. Členskú schôdzu MPS zvoláva výbor MPS podľa plánu činnosti alebo aktuálne podľa potreby pozvánkou s uvedením navrhovaného programu najmenej 5 dní vopred. Výbor MPS musí zvolať do30 dní členskú schôdzu, ak o to požiada najmenej 1/3 členov MPS, dozorná rada MPS, vyššie orgány SPK, OPK, alebo orgán štátnej správy poľovníctva. Ak do uplynutia tejto lehoty výbor schôdzu nezvolá, na základe oznámenia navrhovateľa schôdzu zvolá na náklady MPS vyšší orgán SPK.

 

 1. Členská schôdza MPS má právo rozhodovať o všetkých záležitostiach MPS, najmä:
 2. o zmene stanov MPS, prijímaní a zmene domáceho poriadku,
 3. volí na 5 ročné funkčné obdobie predsedu MPS, poľovného hospodára a ďalších členov výboru MPS do ich konkrétnych funkcií a dozornú radu MPS,
 4. volí a odovzdáva zástupcov MPS do orgánov OPK a ich náhradníkov,
 5. volí delegátov a náhradníkov na konferenciu podľa príslušného kľúča,
 6. na návrh výboru MPS rozhoduje o prijatí za čakateľa za člena MPS, o prijatí za člena MPS alebo o vylúčení člena MPS v odvolacom konaní,
 7. o stanovení výšky riadnych alebo účelových členských príspevkov,
 8. o návrhu na ustanovenie poľovnej stráže, resp. o jeho odvolanie,
 9. o sťažnostiach, alebo odvolaniach členov proti rozhodnutiu výboru MPS, alebo dozornej rady,
 10. o zrušení MPS, toto rozhodnutie musí bezodkladne oznámiť príslušnej OPK, orgánom štátnej správy, vlastníkom (užívateľom poľov. pozemkov), s ktorými má uzatvorenú zmluvu o užívaní poľovného revíru,
 11. o schválení správy výboru MPS, o jeho činnosti a vykonaných opatreniach medzi členskými schôdzami,
 12. o výpovedi, alebo dohode o zrušení zmluvy o užívaní poľovného revíru.

 

 1. Schádza sa podľa potreby, najmenej dva krát za rok, na prvej schôdzi v kalendárnom roku, ktorá sa spravidla označuje ako výročná členská schôdza musí byť do programu zahrnuté:
 2. správa výboru MPS o činnosti a výsledkoch hospodárenia MPS za uplynulý rok, ako i správa dozornej rady MPS o kontrole činnosti a hospodárenia MPS,
 3. rozhoduje o použití výnosov hospodárenia alebo úhrade straty za uplynulý rok,
 4. schválenie plánu činnosti MPS a rozpočtu na kalendárny rok,
 5. schválenie majetkového podielu za uplynulý kalendárny rok,
 6. schválenie členského príspevku na nastávajúci rok.

 

 1. Súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých členov MPS je potrebný na platnosť rozhodnutia o:
 2. zmene stanov MPS, prijatí a zmene domáceho poriadku
 3. voľbe a odvolaní člena orgánu MPS
 4. prijatí za čakateľa na členstvo v MPS, prijatí člena MPS a v odvolacom konaní o vylúčení člena MPS
 5. zamietnutí odvolania proti disciplinárnemu rozhodnutiu vynesenému výborom MPS
 6. schválení majetkového podielu za uplynulý kalendárny rok
 7. určení členského príspevku MPS pre nadchádzajúci rok
 8. úhrade straty a použití výsledkov hospodárenia MPS
 9. výpovedi alebo dohode o zániku zmluvy o užívaní revíru
 10. zániku MPS
 11. schválení správy likvidátora.

§9

Výbor MPS

 

 1. Výkonným orgánom MPS je výbor, ktorý:
 2. spravuje záležitosti MPS v období medzi členskými schôdzami, zabezpečuje plnenie uznesení členských schôdzi MPS a rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú výslovne vyhradené iným orgánom MPS
 3. zodpovedá za dodržiavanie poľovníckej, hospodárskej, finančnej a organizačnej disciplíny MPS
 4. v disciplinárnom konaní ukladá členom MPS disciplinárne opatrenia
 5. predkladá pravidelné správy o svojej činnosti členskej schôdzi MPS
 6. rozhoduje o odňatí povolenia na lov zveri vydaného užívateľom revíru, odvolanie voči takému rozhodnutiu výboru nemá odkladný účinok
 7. vyhodnocuje splnenie podmienok čakateľskej praxe a odporúča členskej schôdzi MPS prijať čakateľov na členstvo v MPS.

 

 1. Výbor MPS je sedemčlenný a skladá sa z predsedu, poľovníckeho hospodára, tajomníka, finančného hospodára a ďalších troch členov, ktorých náplňou je riadenie osvetovej činnosti, kynológie a poľovníckeho strelectva. Navzájom nemožno spájať funkcie predsedu, poľovníckeho hospodára, finančného hospodára a tajomníka. Poľovnícky hospodár môže funkciu vykonávať až po schválení orgánom štátnej správy.

 

 1. Výbor MPS sa schádza podľa schváleného plánu činnosti MPS na kalendárny rok alebo podľa aktuálnej potreby. Schôdze výboru zvoláva predseda MPS alebo poverený člen výboru. Na schôdzu pozýva i predsedu dozornej rady MPS.

 

§10

Dozorná rada MPS

 

 1. Dozorná rada MPS je kontrolný orgán MPS nezávislý na výbore. Zodpovedá členskej schôdzi MPS, ktorej predkladá správu o svojej činnosti a návrhy na odstránenie zistených nedostatkov a chýb.
 2. Dozorná rada má troch členov, z ktorých si volí svojho predsedu. Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná a členstvom vo výbore MPS.

 

 1. Dozorná rada MPS kontroluje činnosť a hospodárenie MPS a jeho orgánov, najmä plnenie plánu poľovníckeho a finančného hospodárenia, plnenie zmluvných záväzkov, dodržiavanie zákonitosti a uznesení členských schôdzi MPS a vyšších orgánov SPK resp. OPK.

 

 1. Vo svojej činnosti sa riadi smernicami pre činnosť dozorných rád SPK, metodickými pokynmi OPK a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dozorná rada zasadá najmenej dvakrát do roka, na výročnej členskej schôdzi MPS predkladá správu o kontrole činnosti a hospodárenia MPS.

 

§11

Zastupovanie MPS

 

MPS zastupuje štatutárny orgán, ktorý je predseda alebo iný člen MPS poverený členskou schôdzou MPS.

Tieto osoby sú oprávnené zastupovať spoločnosť navonok voči tretím osobám.

 

§12

Zápisnice o rokovaní orgánov MPS

 

O rokovaní orgánov MPS a jeho výsledkoch sa robia stručné a výstižné zápisnice, ktoré sa archivujú.

Zápisnice z rokovania členskej schôdze podpisuje predseda MPS, alebo iný poverený člen výboru MPS, a dvaja overovatelia.

Zápisnice zo schôdze výboru MPS podpisuje predseda, alebo iný poverený člen výboru MPS.

Zápisnice o zasadaní dozornej rady MPS podpisuje jej predseda.

Zápisnice z rokovania členských schôdzi MPS a rovnopisy správ dozornej rady MPS sa v prípade požiadania zašlú do 30 dní odo dňa rokovania i príslušnej OPK.

 

Členská disciplína

§13

Zásady disciplinárneho konania

 

 1. Zásady disciplinárneho konania upravujú postup disciplinárnych orgánov MPS pri stíhaní disciplinárnych priestupkov, práva a povinnosti disciplinárnych orgánov a disciplinárne stíhaných členov MPS a ostatných zainteresovaných orgánov a osôb.

 

 1. Disciplinárny orgán MPS je povinný konať proti každému členovi MPS, ktorý je podozrivý zo spáchania disciplinárneho priestupku. Nikoho nemožno stíhať pre iné, ako pre disciplinárne previnenia uvedené v týchto stanovách, a to len spôsobom, ktorý ustanovujú tieto stanovy. Disciplinárny orgán je povinný poučiť stíhaného o jeho právach a poskytnúť mu možnosť ich použiť.

 

 1. Stíhaný má právo zúčastniť sa konania okrem prípadov, ak sa v týchto stanovách výslovne uvádza inak. Konanie pred disciplinárnym orgánom MPS je verejné, okrem prípadov, ak sa v týchto stanovách výslovne uvádza opak.

 

 1. Člen MPS, ktorý sa dozvie o spáchanom disciplinárnom priestupku je povinný tento bezodkladne nahlásiť orgánu MPS. Orgán MPS alebo člen MPS, ktorí môžu prispieť k objasneniu skutku, sú povinný pomáhať disciplinárnemu orgánu pri činnosti.

 

 1. Disciplinárny orgán MPS musí dbať, aby disciplinárne konanie bolo hospodárne, bez zbytočných prieťahov a zaťažovania členov a orgánov MPS tak, aby bol spoľahlivo a bezpečne zistený skutkový stav veci.

 

 1. Člena MPS nemožno stíhať, ak od spáchania skutku uplynula ročná premlčacia lehota. Začatím konania sa premlčacia lehota prerušuje. Konanie sa považuje za začaté dňom, kedy orgán MPS dostal oznámenie o spáchaní skutku. Ak je skutok predmetom trestného konania alebo priestupkového konania a bez rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní alebo v priestupkovom konaní nemožno rozhodnúť, premlčacia lehota spočíva až do dňa ich právoplatného rozhodnutia a týmto dňom začína znovu plynúť premlčacia lehota.

 

 1. Disciplinárny trest je možné vykonať len vtedy, ak je rozhodnutie o jeho uložení právoplatné. Pri disciplinárnych trestoch časovo vymedzených začína disciplinárny trest plynúť prvým dňom po dni, kedy rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

 

 1. Disciplinárne stíhanému možno uložiť v jednom disciplinárnom konaní len jeden disciplinárny trest. Ak sa súčasne dopustil viacerých disciplinárnych priestupkov možno mu uložiť úhrnný disciplinárny trest.

 

 1. Ak sa stíhaný dopustil disciplinárneho priestupku nízkeho stupňa nebezpečnosti, jeho spáchanie oľutoval, škodu nahradil, prejavuje účinnú snahu svoj priestupok napraviť a vzhľadom na jeho osobné vlastnosti možno očakávať, že na jeho nápravu postačí samotné prerokovanie veci pred disciplinárnym orgánom, disciplinárny orgán vysloví vinu, ale môže upustiť od uloženia disciplinárneho trestu.

 

 1. Disciplinárne konanie nemožno začať, a ak sa začalo, nemožno v ňom pokračovať a musí sa zastaviť, ak:
 1. z oznámenia alebo z výsledkov konania je zrejmé, že nejde o disciplinárny priestupok,
 2. spáchaný disciplinárny priestupok je premlčaný,
 3. vo veci už bolo vynesené právoplatné rozhodnutie,
 4. stíhaný zomrel.
  1. Ak členovi MPS po spáchaní disciplinárneho priestupku zanikne členstvo v MPS, premlčacia lehota spočíva až do dňa obnovenia členstva v MPS a týmto dňom začína plynúť premlčacia lehota.

 

 1. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení disciplinárneho trestu sa zasiela doporučeným listom alebo sa odovzdá osobne proti podpisu stíhanému. Za doručené sa považuje aj rozhodnutie vrátené poštou ako nedoručiteľné, ak nebolo možné stíhaného na uvedenej adrese zistiť, ak stíhaný zmení svoj pobyt a zmenu adresy nenahlási a doposlanie nie je možné alebo poštovými podmienkami nie je dovolené., ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v určenej lehote alebo stíhaný odmietol zásielku prevziať. Za deň doručenia sa považuje deň vrátenia písomnosti.

 

§14

Disciplinárne orgány

 

Disciplinárne orgány sú:

 1. Výbor MPS ako prvostupňový disciplinárny orgán.
 2. Členská schôdza MPS ako druhostupňový disciplinárny orgán.

 

§15

Disciplinárne priestupky

 

 1. Disciplinárneho priestupku sa dopúšťa člen MPS, ktorý úmyselne alebo z nedbanlivosti:
  1. poruší interné predpisy SPK alebo MPS,
  2. poruší disciplínu MPS,
  3. vážnym spôsobom naruší medziľudské vzťahy,
  4. koná proti záujmom SPK alebo MPS.

 

 1. Za disciplinárny priestupok sa považuje aj konanie, ktoré smeruje k disciplinárnemu priestupku, ak sa ho člen MPS dopustil v úmysle spáchať disciplinárny priestupok a ak od dokonania disciplinárneho priestupku sám dobrovoľne neupustil.

 

§16

Disciplinárne tresty

 

 1. Výbor MPS môže členovi MPS, ktorý sa dopustil disciplinárneho priestupku uložiť niektorý z týchto disciplinárnych trestov:
  1. pokarhanie pred výborom MPS,
  2. dočasné obmedzenie lovu zveri v revíri vo vzťahu k druhu, pohlaviu zveri alebo spôsobu jej lovu na dobu 1 až 5 rokov,
  3. zníženie podielu na výsledku hospodárenia MPS za bežný rok na dobu 1 až 5 rokov,
  4. vylúčenie z MPS.
 2. Vylúčiť z MPS možno len člena, ktorý hrubo alebo opätovne do piatich rokov od predchádzajúceho právoplatného disciplinárneho trestu uloženého MPS porušil Stanovy MPS, interné predpisy MPS alebo predpisy upravujúce výkon práva poľovníctva a predpisy súvisiace s výkonom práva poľovníctva alebo si dlhodobo neplní povinnosti voči MPS, alebo vážnym spôsobom narušil medziľudské vzťahy, alebo konal rozpore so záujmami MPS.

 

§17

Začatie konania

 

 1. Disciplinárne konanie sa začína na návrh orgánov a členov MPS alebo orgánov štátnej správy.

 

 1. Disciplinárny orgán, ktorý sa dozvedel o podozrení so spáchania disciplinárneho priestupku začne disciplinárne konanie z vlastnej iniciatívy.

 

 1. Predseda disciplinárneho orgánu preskúma podnet na začatie disciplinárneho konania a odporučí disciplinárnemu orgánu, aby vo veci ďalej konal alebo konanie ako bezdôvodné zastavil. Ak orgán rozhodne, že sa vo veci bude konať, vytýči termín zasadnutia a predvolá stíhaného a svedkov alebo zabezpečí ďalšie dôkazy. Ak nie je disciplinárny orgán na konanie príslušný, prípad bezodkladne odstúpi príslušnému disciplinárnemu orgánu.

 

§18

Rokovanie disciplinárneho orgánu

 

 1. Disciplinárny orgán je uznášania schopný, ak sa zasadnutia zúčastňuje nadpolovičná väčšina zo všetkých jeho členov. Za rozhodnutie o vine a treste, alebo o odvolaní, musí hlasovať viac ako polovica všetkých jeho členov.

 

 1. Predseda disciplinárneho orgánu môže vykázať z miestnosti osobu, ktorá ruší pojednávanie a v záujme ochrany svedka môže rozhodnúť o neverejnom disciplinárnom konaní.

 

 1. Písomnosti, ktoré sa týkajú disciplinárneho konania, sa zasielajú doporučeným listom alebo sa doručujú osobne proti podpisu osobe, ktorej sa disciplinárne konanie týka. Za doručené sa považujú aj písomnosti, vrátené poštou ako nedoručiteľné, ak nebolo možné adresáta na uvedenej adrese zastihnúť, ak adresát zmenil svoj pobyt a zmenu adresy nenahlásil MPS a doposlanie nie je možné alebo poštovými podmienkami dovolené, ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v určenej lehote alebo adresát odmietol zásielku prevziať.

 

 1. Disciplinárny orgán, ktorý je príslušný na konanie, uskutoční všetky úkony potrebné na objektívne zistenie skutkového stavu. Nestranne zisťuje všetky okolnosti svedčiace v prospech aj neprospech stíhaného. Vykonaním jednotlivých úkonov smerujúcich k zisteniu skutkového stavu môže poveriť aj niektorého zo svojich členov. V odborných veciach môže požiadať o stanovisko príslušné orgány.

 

§19

Dokazovanie

 

 1. Dôkazom je všetko, čo môže prispieť k objasneniu veci, najmä výpovede svedkov, dokumentačný materiál, vyjadrenia orgánov MPS, výpovede stíhaného a podobne.

 

 1. V disciplinárnom konaní treba dokazovať najmä či:
 2. sa stal skutok, ktorý je možno považovať za disciplinárny priestupok,
 3. tento skutok spáchal stíhaný a z akých pohnútok.

 

 1. Každý člen MPS je povinný dostaviť sa na predvolanie disciplinárneho orgánu a vypovedať ako svedok o tom, čo vie o prejednávanom skutku.

 

§20

Obhajoba

 

 1. Stíhaného musí disciplinárny orgán pozvať na konanie aspoň 5 dní vopred doručeným listom. V pozvánke uvedie v akej veci disciplinárny orgán koná a stíhaného upozorniť na následky bezdôvodnej neúčasti na konaní. Stíhaný sa na konanie nepredvoláva, len ak je to v týchto stanovách výslovne uvedené.

 

 1. V disciplinárnom konaní treba stíhanému umožniť, aby sa k obvineniu osobne vyjadril, uviedol okolnosti na svoju obranu a navrhol ďalšie dôkazy.

 

 1. Stíhaný sa môže v konaní hájiť sám, alebo sa môže dať zastupovať, pričom však je povinný sa na konanie dostaviť. Ak sa však na konanie nedostaví bez dostatočného ospravedlnenia a nepožiada o odročenie konania môže disciplinárny orgán rozhodnúť aj bez jeho vypočutia. Bez vypočutia rozhodne disciplinárny orgán vždy, ak hrozí premlčanie priestupku.

 

§21

Zápisnica z disciplinárneho konania

 

 1. Výpovede účastníkov konania sa musia zaznamenať do zápisnice, ktorú podpíše vypočúvaný a predseda disciplinárneho orgánu alebo ním poverený člen disciplinárneho orgánu. Aj o iných vykonaných úkonoch sa musí spísať zápisnica, ktorú zúčastnené osoby podpíšu.

 

 1. V zápisnici o disciplinárnom konaní treba uviesť miesto a deň konania, presné a úplné identifikačné údaje vypočúvaného, pri stíhanom aj jeho dĺžku členstva v MPS a funkcie v MPS, ako aj ostané údaje potrebné pre posúdenie osobných pomerov. Presne špecifikovať druh priestupku, kedy k jeho spáchaniu došlo, akým spôsobom, vykonané dôkazy a výrok rozhodnutia.

 

 1. Ak sa disciplinárne stíhaný po vynesení rozhodnutia preukázateľne vzdal odvolania, treba to v zápisnici uviesť a toto vyhlásenie musí stíhaný podpísať.

 

§22

Rozhodnutie v disciplinárnom konaní

 

 1. Pri ukladaní disciplinárnych trestov je potrebné prihliadnuť na:
  1. to, či bol skutok spáchaný úmyselne alebo z nedbanlivosti,
  2. okolností, ktoré majú vplyv na posúdenie stupňa nebezpečnosti spáchaného disciplinárneho priestupku, najmä vo vzťahu k druhu a výške spôsobenej škody a jej náhrady,
  3. okolnosti, ktoré viedli k spáchaniu disciplinárneho priestupku alebo ho umožnili,
  4. okolnosti závažné pre posúdenie osobných pomerov stíhaného a jeho vzťah k poľovníctvu.

 

 1. Za poľahčujúcu okolnosť sa považuje najmä priznanie, napomáhanie pri objasňovaní činu, nahradenie spôsobenej škody a doterajšie zásluhy o rozvoj poľovníctva.

 

 1. Za priťažujúcu okolnosť sa pokladá najmä to, ak stíhaný porušil povinnosť, ktorá mu bola osobitne uložená alebo ak na spáchanie priestupku zneužil zverenú funkciu, ak spáchal skutok zo zištných dôvodov, spôsobil vyššiu škodu, spáchal ho ako organizátor skupiny, na jeho spáchanie zviedol inú osobu alebo bol už v minulosti disciplinárne potrestaný.

 

 1. Disciplinárny orgán objektívne zváži výsledky disciplinárneho konania na porade, z ktorej môže byť vylúčená verejnosť aj stíhaný. Hlasovaním rozhodne najskôr o vine a potom o druhu a výške disciplinárneho trestu.

 

 1. Rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu a rozhodnutie o odvolaní sa musí vypracovať písomne a musí obsahovať číslo rozhodnutia, označenie orgánu, ktorý ho vyniesol, deň a miesto vynesenia rozhodnutia, osobné údaje stíhaného, výrok o vine s opisom skutku, a označením predpisu, k porušeniu ktorého došlo, presné uvedenie disciplinárneho trestu, odôvodnenie so stručným, presným a výstižným opisom skutkového stavu a poučenie o opravnom prostriedku.

 

 1. Chyby v písaní, počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení disciplinárneho rozhodnutia môže disciplinárny orgán kedykoľvek opraviť, ak nemajú vplyv na zmenu výroku rozhodnutia aj bez návrhu na opravu, oznámenie o oprave týchto chýb musia zaslať všetkým účastníkom konania.

 

§23

Odvolanie

 

 1. Proti disciplinárnemu trestu sa môže stíhaný písomne odvolať do 15 dní od jeho doručenia alebo ústne do zápisnice po vynesení rozhodnutia. Proti rozhodnutiu vynesenému v odvolacom konaní je ďalšie odvolanie neprípustné. Odvolanie podané stíhaným v ustanovenej lehote má odkladný účinok.

 

 1. Odvolanie prerokuje prvostupňový disciplinárny orgán na svojom najbližšom zasadnutí, najneskôr do 30 dní od jeho doručenia. Ak na základe odvolania a dôvodov v ňom uvedených dospeje k názoru, že sú dané podklady, aby sa odvolaniu v celom rozsahu vyhovelo, môže autoremedúre o odvolaní rozhodnúť sám. Ak odvolaniu nevyhovie, musí toto do 15 dní od svojho zasadnutia spolu so svojím stanoviskom k jednotlivým bodom odvolania a kompletným spisovým materiálom predložiť odvolaciemu orgánu.

 

 1. Odvolací orgán môže zrušiť nesprávne rozhodnutie a sám vo veci rozhodnúť alebo vec vrátiť na nové prvostupňové konanie so svojím právnym názorom.

 

 1. Odvolací orgán odvolanie zamietne, ak:
 2. bolo podané oneskorene,
 3. podala ho nesprávna osoba,
 4. zistí, že odvolanie je neopodstatnené.

 

 1. Ak svedčí dôvod, na základe ktorého rozhodol odvolací orgán v prospech stíhaného aj v prospech ďalších spolu stíhaných, rozhodne vždy aj v ich prospech, aj keď odvolanie nepodali.

 

 1. Rozhodnutie odvolacieho orgánu nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť dňom vyhlásenia. Proti rozhodnutiu druhostupňového orgánu sa ďalšie odvolanie nepripúšťa.

 

§24

Odpustenie zvyšku disciplinárneho trestu

 

 1. Po uplynutí polovice disciplinárneho trestu uloženého podľa §16 ods. 1 písm. b. a c. týchto stanov môže disciplinárny orgán, ktorý vyniesol právoplatné rozhodnutie rozhodnúť na základe žiadosti o odpustení jeho zvyšku. Pri uložení disciplinárneho trestu vylúčenia z MPS možno jeho zvyšok odpustiť po uplynutí 7 rokov. Odpustenie zvyšku trestu neznamená obnovenie členstva v MPS, ale len možnosť uchádzať sa o členstvo v MPS.

 

 1. Potrestaný podáva žiadosť orgánu, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni. Tento orgán preverí, či žiadateľ prácou pre poľovníctvo dokázal, že si svoju chybu uvedomil a snažil sa ju napraviť.

 

 1. Konanie o odpustenie zvyšku disciplinárneho trestu je neverejné a žiadateľ sa naň nemusí predvolať.
 2. Proti rozhodnutiu o žiadosti o odpustenie zvyšku disciplinárneho trestu sa odvolanie nepripúšťa.

 

Novú žiadosť si môže potrestaný podať až po uplynutí 3/4 disciplinárneho trestu, pri vylúčení po troch rokoch od zamietnutia žiadosti.

 

§25

Právoplatnosť rozhodnutí disciplinárnych orgánov

 

Disciplinárne rozhodnutie nadobúda právoplatnosť, ak:

 1. stíhaný nepodal proti nemu v ustanovenej lehote odvolanie,
 2. odvolanie síce podal, ale do rozhodnutia odvolacieho orgánu ho vzal späť,
 3. pri vynesení rozhodnutia sa odvolania výslovne vzdal,
 4. rozhodnutie bolo vynesené v odvolacom konaní.

 

§26

Výkon disciplinárnych trestov

 

 1. Disciplinárny trest možno vykonať až vtedy, keď rozhodnutie o jeho uložení nadobudlo právoplatnosť.

 

 1. Výkon disciplinárneho trestu zabezpečí prvostupňový disciplinárny orgán.

 

 1. Pri disciplinárnych trestoch časovo vymedzených začína disciplinárny trest plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

 

§27

Register disciplinárnych trestov

 

 1. Evidenciu o uložených disciplinárnych trestoch, ako aj rozhodnutia o odpustení zvyšku disciplinárnych trestov vedie výbor MPS.

 

§28

Hospodárenie MPS

 

 1. MPS hospodári podľa vlastného plánu hospodárenia schváleného členskou schôdzou. Rozpočet MPS nie je súčasťou rozpočtu SPK, ani príslušnej OPK.

 

 1. Majetok MPS tvoria:
  1. majetkové podiely
  2. členské a účelové príspevky
  3. výnosy z poľovníckeho hospodárenia
  4. príjmy z inej činnosti
  5. iné majetkové príjmy a hodnoty
  6. ostatný hnuteľný a nehnuteľný majetok, ktoré tvoria majetkové podiely členov MPS.

 

 1. MPS vytvára podmienky pre samofinancovanie. Pre hmotnú zainteresovanosť členov schvaľuje vlastné pravidlá v nadväznosti na všeobecne záväzné právne normy.

 

 1. MPS musí zo svojich zdrojov zabezpečiť:
  1. prostriedky na vyrovnanie nákladov spojených s platením nájomného, chovom poľovne upotrebiteľných psov, starostlivosťou o zver a poľovnícke zariadenia, úhradou daní a poplatkov.
  2. prostriedky na tvorbu centrálne zriadených fondov za účelom zveľadenia poľovníctva a zabezpečenie činnosti SPK resp. OPK. Výšku odvodov do týchto fondov určí snem SPK resp. konferencia OPK.

 

§29

Zánik MPS

 

 1. MPS zaniká:
  1. rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých členov MPS o dobrovoľnom rozpustení. Uznesenie o zániku MPS dobrovoľným rozpustením nadobudne platnosť a účinnosť dňom, kedy správu likvidátora schváli členská schôdza MPS nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov MPS.
  2. rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých členov MPS o zlúčení s inou poľovníckou organizáciou
  3. právoplatným rozhodnutím okresného úradu, pozemkového a lesného odboru o rozpustení podľa §38 ods. 1 písm. c. a ods. 3 Zák. č. 274/2009 Z.z..

 

 1. Zánik poľovníckej organizácie dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s inou poľovníckou organizáciou oznámi MPS do 15 dní okresnému úradu, pozemkovému a lesnému odboru.

 

 1. Ak pri zániku poľovníckej organizácie neprejdú práva a povinnosti na právneho nástupcu, vykoná sa jej likvidácia. Likvidácia sa uplatní tiež pri zániku poľovníckej organizácie podľa §29 ods.1 písm. a., c. Stanov MPS.

 

Likvidátorom poľovníckej organizácie je jej štatutárny orgán. Ak neexistuje štatutárny orgán, ktorý by majetkové vyrovnanie vykonal, okresný úrad, pozemkový a lesná odbor navrhne súdu určenie likvidátora.

 

 1. Likvidátor (likvidačná komisia):
  1. sústredí finančné prostriedky MPS na jednom účte a najhospodárnejším spôsobom odpredá ostatný hnuteľný a nehnuteľný majetok.
  2. z prípadného výťažku uhradí záväzky MPS, vráti členom MPS celé, alebo zostatkové časti majetkových podielov, a to podľa koeficientu stanoveného na základe vynásobenia počtu členov MPS a ich členstva v rokoch, pričom každý člen bude mať nárok na celú alebo zostatkovú časť majetkového podielu v závislosti na počte rokov trvania jeho členstva.
  3. úradným spôsobom znehodnotí pečiatky MPS a zabezpečí uloženie spisového materiálu a písomnosti účtovnej povahy na OPK resp. SPK v súlade so skartačným poriadkom.
  4. správu o vykonaní likvidácie predloží orgánu, ktorý ho likvidáciou poveril a príslušnej OPK, prípadne ďalším zainteresovaným orgánom.

 

§30

Záverečné ustanovenia

 

Táto zmena stanov bola schválená dňa 28.8.2015, počtom 32 hlasov členov MPS z celkového počtu 45 členov MPS.

 

 

 

V Spišskej Belej dňa 28.8.2015

 

 

Zaevidované dňa 10.9.2015 na Okresnom lesnom úrade Kežmarok.