MESTSKÝ PoľovníckY SPOLOK “POĽANA”

so sídlom v Spišskej Belej

 

 

 

 

 

DOMÁCI  PORIADOK
          A.      KOMPETENČNÝ PORIADOK    str. 2

          B. POĽOVNÍCKY PORIADOK           str. 6

          C. EKONOMICKÝ PORIADOK         str. 15

          D. HLASOVACÍ PORIADOK              str. 17

          E. DISCIPLINÁRNY PORIADOK      str. 19

          F.   PRÍLOHY – CENNÍK                    str. 20

 1.  

   

   

   

   

   

Spišská Belá, apríl 2016

A. KOMPETENČNÝ 

PORIADOK

 

Článok I.

 

ČLEN  A  ČLENSTVO  V  MPS  POĽANA

 

 1a) Základné podmienky a postup pri vzniku členstva sú presne definované v Stanovách MPS  

       v § 5. a v zmluve o užívaní poľovného revíru t.j :

       Členmi MPS, ktorí vykonávajú právo poľovníctva v tomto revíri, musia byť občania, 

       ktorí sú súčasnými obyvateľmi mesta Spišská Belá, s trvalým pobytom dlhším ako tri  

       roky, resp. môže nimi byť bývalí obyvatelia mesta, ktorí mali v minulosti v Spišskej   

       Belej trvalý pobyt minimálne päť rokov, resp. ich potomokovia v prvej generácii (syn,  

       dcéra).

  b) S prihliadnutím na vážnosť a zreteľ slávnostnej chvíle, prijímanie kandidátov za členov MPS  

      prebieha raz ročne na výročnej členskej schôdzi, a to v takom počte, aký smerný počet  

      členov MPS dovoľuje

2a) Maximálny smerný počet členov MPS sa stanovuje v závislosti od výmery poľovných   

       pozemkov tak, že na každých 200 ha poľnohospodárskej pôdy a každých 125 ha lesnej   

       pôdy môže pripadať jeden člen, t.j  4102 ha LPF + 3223 ha PPF = 49 členov MPS.

   b) Počet kandidátov na členstvo v MPS je neobmedzený, spravidla by však nemal presiahnuť 

       10 % zo smerného počtu členskej základne (t.j 5).

   c) S prihliadnutím na vážnosť a zreteľ slávnostnej chvíle, prijímanie  za kandidátov na členstvo 

       v MPS prebieha raz ročne na Slávnostnej júnovej členskej schôdzi, a to v takom počte, aký  

       smerný počet  členov MPS dovoľuje

 3.  Práva riadneho člena MPS 

   a) Základné práva riadneho člena MPS sú presne definované v Stanovách MPS v § 6.1,

   b) oboznamovať sa s hospodárením MPS,

   c) vykonávať právo poľovníctva na základe platnej povolenky vydanej za podmienok   

       definovaných v ostatných ustanoveniach tohto Organizačného poriadku,

   d) každoročne dostať základný prídel mäsa ( cca 10 kg balík mäsa v kuchynskej úprave )

e) pri svojom životnom jubileu (50 rokov a každých ďalších 5 rokov), pri prvej vlastnej

    svadbe a pri prvej svadbe každého svojho potomka v prvej generácii bezplatne dostať :

       1. cca 30 kg diviny – v prípade, že si zver uloví sám

       2. cca 15 kg diviny – v prípade, že zver uloví iný člen MPS

 

* V prípade, že životné jubileum pripadá na obdobie mimo hlavnej poľovníckej sezóny, je     

   možné, aby si jubilant uplatnil tento nárok vopre, alebo až počas tohto obdobia.

 

   f) Prerušenie členstva v MPS:

       - Prerušenie členstva v MPS je možné na základe písomnej žiadosti po schválení výborom   

         MPS, minimálne na dobu jedného a maximálne dvoch kalendárnych rokov.

       - Počas prerušenia členstva nemá člen voči spolku žiadne iné povinnosti okrem zaplatenia   

          ročného členského poplatku. Nemá ani žiadne práva člena podľa bodu 3 tohto článku   

          a nezúčastňuje sa hlasovania.

       - Prerušenie členstva je možné v rozpätí desiatich rokov maximálne dvakrát.

       - Počas prerušenia členstva nepokračuje členovi postupový cyklus pri prideľovaní vekovej  

          triedy na lov raticovej zveri, ale po ukončení prerušenia pokračuje ďalej tam kde skončil 

          pred prerušením.

 

 4.  Povinnosti riadneho člena MPS

   a) Základné povinnosti riadneho člena MPS sú presne definované v Stanovách MPS v § 6.2,

   b) Zaplatiť:

       - pri prijatí do MPS určený základný vstupný poplatok vo výške schválenej členskou   

         schôdzou v termíne do 30 dní od jeho prijatia,

       - v deň konania výročnej členskej schôdze, najneskôr však do 7 dní od jej konania, zaplatiť   

         ročný členský príspevok v schválenej výške,

       - všetky ostatné finančné podlžnosti voči MPS musí člen vyrovnávať do 7 dní od ich   

         vzniku.

         V prípade nedodržanie termínu splatnosti bude člen penalizovaný za každý deň   

         omeškania alikvotnou čiastkou z ročného úroku 10%, v prípade opakovaných podlžností sa   

         bude postupovať podľa disciplinárneho poriadku,

   c)  Znášať rovnakým dielom, finančnou čiastkou mimoriadne výdavky spojené   

        s hospodarením MPS a obhospodarovaním revíru, včítane škôd zverou,

   d) Do 14 dní od prijatia za člena MPS odovzdať tajomníkovi vyplnený Evidenčný list člena.

   e) Každú zmenu najneskôr do 14 dní od jej vzniku nahlásiť:

       - v Evidenčnom liste nahlásiť tajomníkovi MPS

       - v držbe poľovníckych zbraní streleckému referentovi   

       - v držbe poľovníckeho psa (nadobudnutie, absolvované skúšky,výstavy, predaj... )    

          kynologickému referentovi

    f) Zúčastňovať sa členských schôdzí MPS, podieľať sa na činnosti MPS, rešpektovať Stanovy   

        a Organizačný poriadok MPS a podrobiť sa rozhodnutiam členskej schôdze a výboru MPS,.

    g) Zúčastňovať sa brigádnických akcií organizovaných MPS, od tejto povinnosti sú  

        oslobodení členovia nad 62 rokov, účastníci akcií organizovaných OPK, OKO SPZ  

        a mimoriadnych celospoločenských akcií ako i práceneschopní.

        Za neodôvodnenú neúčasť na akcii organizovanej MPS za úhradu, je člen povinný   

        uhradiť ušlý príjem do 7 dní, pokiaľ si za seba nezabezpečil plnohodnotnú náhradu.

        Začiatok a koniec akcie sa riadi podobne ako začiatok a koniec spoločnej poľovačky

    h) Zúčastňovať sa kontrolných strelieb nariadených OPK a výborom MPS.

     i) Pri svojej činnosti dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

        požiarnej ochrane, hygienické a vodohospodárske predpisy a platný Zákon o ochrane

        prírody a krajiny.

        Člen MPS je zvlášť je povinný zachovávať opatrnosť a bezpečnosť pri používaní zbraní,   

         manipulácii s nimi a pri ich uschovávaní.

     j) Čas núdze v revíri Spišská Belá každoročne určuje Okresný úrad v sídle kraja, spravidla    

        od 01.11. do 31.03. Počas tohoto obdobia je každý člen MPS povinný sa zúčastňovať,

        podľa Zakona o poľovníctve č. 274/2009, § 26, ods. 1d) Povinnosť užívateľa poľovníckeho  

        revíru, na centrálne organizovnej Službe na prikrmovanie:

        1. Služba sa vykonáva turnusovo v dvoch skupinách, každú sobotu v mesiaci podľa   

            priloženého rozpisu a to za každého počasia za účelom :

            - prikrmovania

            - kontroly kŕmnych zariadení a solísk, ich čistenia, resp.drobnej údržby

            - ako i kontroly revíru ako celku

            Každý člen MPS okrem toho individuálne prikrmuje v jemu pridelených kŕmnych   

            zariadeniach .

        2. Prikrmovanie riadi a organizuje vedúci „skupiny kŕmičov“, alebo jeho zástupca.

        3. Prikrmuje sa krmivom z „centrálnych skladov MPS“, umiestnených tak v meste  

            a obciach, ako i v samotnom revíri. Všetko podané krmivo musí byť uložené „pod   

            strechou“, tam kde to zatiaľ stav kŕmnych zariadení neumožňuje sa dávkuje len  

            minimálne množstvo krmiva na holú zem !

        4. Na čiastočnú refundáciu nákladov pri prikrmovaní sa vytvorí  Fond prikrmovania    

            vo výške 100,- €, ten sa bude dotovať:

            a)  z rozpočtu MPS

            b)  z náhrad za neúčasť na službe vo výške  5,- € / deň

 5. Každý člen MPS je povinný pri výkone práva poľovníctva, resp. selekčno-regulačného lovu     

     zveri dodržiavať hranice revíru, ako aj zapísané hlavné loviská.

 6. Pri zápise v Knihe návštev revíru na jednotlivé loviská, bližšie upresní lokalitu v ktorej bude   

     poľovať.

 7. Ďalšie práva a povinnosti člena MPS sú uvedené najmä v časti B. Poľovnícky poriadok

 

 8. Povinnosti kandidáta na členstvo v MPS

   a) Pri prijatí žiadateľa za kandidáta do MPS nenávratný príspevok 100,- €  do 7 dní,

   b) Zúčastňovať sa členských schôdzí a všetkých akcií organizovaných MPS podieľať sa   

        na činnosti MPS, rešpektovať Stanovy a Organizačný poriadok MPS a podrobiť sa   

        rozhodnutiam členskej schôdze a výboru MPS, pri svojej činnosti dodržiavať predpisy   

        o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnej ochrane, hygienické a vodohospodárske   

        predpisy a platný Zákon o ochrane prírody a krajiny

 

Článok II.

 

ČLENSKÁ  SCHÔDZA  MPS

 

   a) Práva a povinnosti Členskej schôdze sú presne definované v Stanovách MPS v § 8

 

VÝBOR  MPS

 

   a) Práva a povinnosti Výboru MPS sú presne definované v Stanovách MPS v § 9

   b) Výbor MPS je volený na obdobie piatich rokov procedúrou upravenou v Stanovách MPS

       § 8, bod 5b, (každý člen výboru sa volí - odvoláva zvlášť, súhlasom nadpolovičnej väčšiny  

       hlasov všetkých členov MPS)

   c) Šatutárnymi zástupcami MPS sú predseda, tajomník a finančný hospodár

   V čele výboru MPS je predseda, ostatní členovia výboru zastávajú nasledujúce funkcie:    

tajomník, poľovnícky hospodár, finančný hospodár, strelecký referent, kynologický referent  

a kultúrno-osvetový referent.

 

Predseda zvoláva a vedie rokovania výboru a predsedá členskej schôdzi MPS. Dohliada, aby ostatní členovia výboru MPS vykonávali svoju činnosť zodpovedne a dochvíľne. Je štatutárnym zástupcom MPS voči vonkajším subjektom. Predseda je oprávnený písomne konať v mene MPS navonok samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu MPS pripojí svoj podpis. 

Tajomník zabezpečuje administratívne úkony spojené s činnosťou MPS, akými sú zabezpečovanie pozvánok na členské schôdze a iné akcie organizované MPS, overuje uznášaniaschopnosť členských schôdzí z prezenčných listín, vyhotovuje zápisnice z členských schôdzí, , vyhodnocuje plnenie uznesení, vedie Evidenčné listy členov MPS a archivuje všetku písomnú agendu MPS. Vedie evidenciu došlej a odoslanej pošty MSP v knihách na tento účel určených.

V prípade neprítomnosti štatutárneho zástupcu (predsedu) je poverený zastupovania navonok v mene MPS – pripojiť podpis ako štatutár (viď Stanovy MPS § 11)  

Poľovnícky hospodár je odborným výkonným garantom výkonu práva poľovníctva MPS. Spracováva všetky druhy ročných plánov poľovníckeho hospodárenia, navrhuje prideľovanie povoleniek, ktoré na základe doporučenia výborom schvaľuje členská schôdza. Schválené povolenky spolu so značkami pre lov raticovej zveri  vydáva a eviduje. Eviduje ich použitie a k úlovkom vypisuje potrebné doklady. Spracováva všetky druhy štatistických hlásení o chove a love pre príslušné orgány. Navrhuje rozdelenie poľovníckych zariadení (kŕmne zariadenia, soľniská, chodníky, posedy, sedačky, kalužiská) pre udržiavanie jednotlivými členmi MPS.   

Finančný hospodár zabezpečuje činnosti spojené s hospodárením MPS. Zostavuje ročný finančný plán, ktorý na základe doporučenia výborom schvaľuje členská schôdza MPS. Vedie evidenciu príjmov a výdavkov MPS a vykonáva pokladničnú činnosť. Zabezpečuje včasné úhrady záväzkov MPS a vedie evidenciu hmotného majetku. Vypracováva ročné vyhodnotenie plnenia finančného plánu, ktoré na základe doporučenia výborom schvaľuje členská schôdza MPS.

V prípade neprítomnosti štatutárneho zástupcu (predsedu) je poverený zastupovania navonok v mene MPS – pripojiť podpis ako štatutár (viď Stanovy MPS § 11)  

Strelecký referent vedie evidenciu poľovných zbraní členov MPS, zabezpečuje účasť členov na kontrolných streľbách. Organizuje cvičné streľby a účasť na streleckých súťažiach. Vyhodnocuje výsledky z uvedených akcií.

Kynologický referent vedie evidenciu poľovne upotrebiteľných psov a ich kvalifikácie a zabezpečuje ich disponibilný počet v MPS v zmysle platnej vyhlášky. Vyhodnocuje účasť psov na dohľadávkach a navrhuje psov, na ktorých má byť vyplácané chovné. Metodicky napomáha pri výchove a výcviku psov a organizuje ich účasť na skúškach a výstavách.

Kultúrno-osvetový referent sa stará o propagáciu poľovníctva a MPS na verejnosti a organizuje vnútrospolkový život po stránke kultúrnej a osvetovej, vyhodnocuje súťaž MPS a vedie Kružok mladých priateľov poľovníctva.

      Všetci členovia výboru sú povinní dávať tajomníkovi na evidenciu všetku prijatú a odoslanú poštu, ktorú vybavujú individuálne.

 

DOZORNÁ  RADA  MPS

 

   a) Práva a povinnosti Dozornej rady MPS sú presne definované v Stanovách MPS v § 10

 

VEDÚCI  PRACOVNEJ  SKUPÍNY

 

 1. Pre zvládnutie a zlepšenie riadiacej a organizačnej práce, najmä za účelom pružnejšieho     

     zabezpečenia a kontroly prác v revíri, sú členovia MPS rozdelení, podľa potreby prác   

     v revíri, do pracovných skupín. Vedúcimi pracovných skupín sú členovia výboru a predseda

     dozornej rady.

 2. Vedúci skupín sú povinní organizovať práce a kontrolovať ich stav u jednotlivých členov na   

     pridelených zariadeniach. 

 3. Podmienkou pre vydanie povolenky  členovi  MPS je stopercentný stav jemu  pridelených   

     poľovníckych   zariadení   v  zmysle   ustanovení  v  časti  B ( Poľovnícky poriadok ).

     Vedúci  pracovnej  skupiny  zodpovedá  za  to, že  povolenka je vydaná len tomu členovi   

     MPS, ktorý túto podmienku bez zvyšku splňuje.

 4. O tejto skutočnosti informuje poľovníckeho hospodára, prípadne mu navrhuje vydanie, resp.   

     stiahnutie vydanej povolenky.

 5. Z titulu časovej náročnosti  činnosti vedúcich skupín sa nevyžaduje, pridelenie „vlastného“  

     zariadenia pre splnenie nároku na povolenku.

 6. Vedúci skupiny je ďalej povinný spolupracovať s kultúrnoosvetovým referentom pri  

     vyhodnocovaní súťaže MPS.

 7. Vedúci skupiny, v spolupráci s poľovníckym hospodárom, je povinný spolupracovať pri  

     delení, pre skupinu pridelenej diviny, zabezpečiť jej kuchynskú úpravu, rozdelenie a dodanie   

     pre členov svojej skupiny a viesť o tom evidenciu.  ( Strelec s inej skupiny nie je povinný   

     zabezpečiť jej delenie )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. POĽOVNÍCKY  PORIADOK

 

Článok I.

 

POĽOVNÝ  REVÍR  SPIŠSKÁ  BELÁ

 

1. MPS má prenajatý poľovný revír Spišská Belá, ktorý uznal Lesný úrad Poprad dňa 20.4.1994,    

    pod č.j. LÚ 605/94, s touto charakteristikou: - celková výmera                        7 325 ha

                                                                            - lesná pôda                                   4 102 ha

                                                                            - poľnohospodárska pôda             3 223 ha

2. Podľa slovného popisu hraníc poľovného revíru východiskovým bodom je sútok potoka z     

    Bušoviec s riekou Poprad, odtiaľ ide hranica proti prúdu potoka cez Bušovce, odtiaľ štátnou  

    cestou smerom na Podolínec až po most nad riekou Biela. Proti prúdu rieky Biela na Šarpanec

    a hranicou poľovného revíru Lendak cez Pálenicu hrebeňom po južný okraj dielca 1492 LHC  

    Vysoké Tatry. Odtiaľ JZ smerom dolinkou a potokom po štátnu cestu Tatranská Kotlina -  

    Ždiar. Pokračuje touto cestou do obce Ždiar a ďalej potokom Biela do Monkovej doliny a

    odtiaľ majetkovou hranicou mesta Spišská Belá cez Ždiarsku vidlu, Havran do Zadných  

    Meďodolov. Ďalej na Jahňací štít, odtiaľ hrebeňom do Kopského sedla, na Hlúpy vrch a   

    pokračuje po hrebeni Belianských Tatier na Bujačí vrch. Odtiaľ pokračuje južným hrebeňom  

    na Červenú hlinu a po majetkovej hranici mesta Spišská Belá ku cigánskej osade v Rakúsoch.  

    Pokračuje štátnou cestou cez obec Rakúsy ku potoku Krivodol, najskôr po jeho prúde a potom  

    po prúde Čiernej vody do rieky Poprad, po prúde do východiskového bodu.

    Poľovný revír Spišská Belá je zaradený do III. akostnej triedy, s nasledujúcimi normovanými   

    kmeňovými stavmi jednotlivých druhov zveri  po najnovšej úprave z 7.12.2012:

 

Druh

zveri

Kvalitatívna

trieda

NKS

Pomer

pohlavia

Koef.

prírastku

Sa

I

 II

III

IV

Jelenia zver

III.

 62

 

 

 

 

1 : 1

0,8

   Jeleň

 

 25

6

 8

 6

  5    

 

 

   Jelenica

 

 25

 

 

 

 

 

 

   Jelienča

 

 12

 

 

 

 

 

 

Srnčia zver

IV.

 73

 

 

 

 

1 : 1

0,8

   Srnec

 

 29

5

16

 8

 

 

 

   Srna

 

 29

 

 

 

 

 

 

   Srnča

 

 15

 

 

 

 

 

 

Diviačia zver

IV.

 18

 

 

 

 

1 :1

0,8

   Diviak dospelý        

 

   1

 

 

 

 

 

 

   Diviačica

 

   1

 

 

 

 

 

 

   Lanštiak

 

   4

 

 

 

 

 

 

   Diviača

 

 12

 

 

 

 

 

 

 

    Je stálou spoluzodpovednosťou a úlohou všetkých členov PZ dodržiavanie hore uvedených    

    normovaných kmeňových stavov zveri.

    Okrem toho do revíru neoddeliteľne patrí aj zver, ktorej stavy nie sú normované, resp. zver,   

    ktorá sa poľovne bežne neobhospodaruje a je chránená zákonmi. Ide najmä o zver  

    vysokohorskú (kamzík, svišť, pernaté dravce a pod.). Aj za túto zver nesú členovia MPS plnú   

    zodpovednosť a to po stránkach ochrany a chovu.

 

     Nová zmluva na roky 2013 – 2027 bola zaevidovaná OLÚ Kežmarok ..................., pod

     číslom  .................... , spolu s Výhľadovým plánom poľovníckeho hospodárenia na roky

     2013 – 2027.

     Majiteľ revíru je mesto Spišská Belá a podľa vlastníckych vzťahov je zastúpenie nasledovné:

     Poznámka : z toho je v pôsobnosti OLÚ Kežmarok 3763 ha t.j 51,4 % a OLÚ Poprad 3562   

                          ha t.j 48,6 %

     Popis  revíru : sa uzavretím nových nájomných zmlúv nezmenil, znovu sa zmenili NKS :

        -   obvod hraníc                                                              69,2 km

        -   max. dĺžka vzdušnou čiarou                                       21,8 km

        -   min. šírka vzdušnou čiarou                                          2,2 km

        -   najvyšší bod                                                          2.229,0 m n/m

        -   najnižší bod                                                              580,0 m n/m

 

Poľovný revír je pre lepšiu orientáciu a evidenciu pohybu v ňom rozdelený na 44 častí - hlavných lovísk takto:

 

Lesné loviská

Poľné loviská

 

 1. Nad cigánmi

  2. Fľak

  3. Šarpanec

  4. Za Bielou

  5. Rausch

  6. Hučava

  7. Plesnivec

  8. Pálenica

  9. Kardolina

10. Nad jaskyňou

11. Suchý Potok

12. Čierna dolina

13. Babia dolina

14. Pod Juháskymi turňami

15. Kuria dolina

16. Čuba

17. Kolieska

18a. Košiar

18b. Pekný les ( Pekný les. Oželecký hr. Jahňacie )

19. Bučiská

20. Javorinka

21. Šika

22. Hlúpy vrch

23. Zadné meďodoly

 

24. Štenkal

25. Lipa

26. Vilbach

27. Rašelina

28. Pekelko

29. Pod rezervárom   

30. Nad rezervárom  

31. Belianske lúky      

32. Gezery

33. Za jarečkom                      

34. Pri jablonke                               

35. Nižný ker 

36. Pace

37. Holý vrch

38. Krivodol

39. Pri Rakúsoch

40. Medvedisko

41. Vyšný ker

42. Argentína

43. Medzi lesom

44. Schwartzbach

 

 

 

 

      Každý člen MPS je povinný pri výkone práva poľovníctva , resp. selektívno-regulačného odstrelu zveri, dodržiavať vyššie uvedené hranice revíru, ako aj zapísané loviska.

 

 Článok II.

 

OCHRANA  ZVERI

 

      Každý člen MPS je povinný zabezpečovať realizáciu nasledujúcich opatrení zameraných na priamu či nepriamu ochranu zveri v revíri PZ:

  1. V rámci chránenia prírodného bohatstva a tým i životného prostredia zveri, s využitím    

      všetkých možností zabraňoval znečisťovanou pôdy a vody, zakladaniu divokých skládok   

      komunálneho odpadu, vyrubovaniu krovín a drevín, ničeniu remíz, mokradí, rašelinísk a  

      vypaľovaniu trávy a zabezpečovať dodržiavanie ostatných ustanovení platného Zákona o  

      ochrane prírody a krajiny. Pri tejto činnosti využiť všetky možnosti legislatívy, najmä však

      spoluprácu s orgánmi mesta, mestskej a štátnej polície, orgánmi štátnej ochrany prírody a   

      spoločenskými organizáciami.

  2. Vybraní členovia MPS musia zamerať intenzívnu činnosť v rámci poľovníckej stráže a    

      poľovníckych hliadok, najmä na lokality dostupné motorovými vozidlami, ako sú poľné    

      loviská a vstupy do lesných lovísk. Poľovnícke hliadky v prípade mimoriadnej potreby   

      určuje výbor MPS a sú zložené z člena poľovníckej stráže a dvoch členov MPS. Naviac títo   

      členovia MPS sú povinní na základe zásad spolupráce s Mestskou políciou Spišská Belá   

      zúčastňovať sa ochranných služieb pri ochrane majetku mesta a iného majetku v ochrane   

      mesta, ako i zamedzovaniu nezákonného lovu.

  3. Každý člen MPS je povinný sledovať pohyb neoprávnených osôb a vozidiel v revíri, najmä    

      však akúkoľvek streľbu, určiť čas a úsek jej výskytu v revíri a po návrate to zapísať do Knihy   

      návštev revíru, alebo ohlásiť poľovníckemu hospodárovi MPS.

  4. Neustále sa starať o zveľaďovanie revíru MPS aj zvýšeným tlmením pytliačiacich    

      mäsožravcov, najmä mačiek a psov, ale i krkavcovitých vtákov. Snahou každého člena MPS   

      by malo byť ulovenie aspoň po jednom z týchto predátorov ročne.

  5. V zmysle výnimok z platného Zákona o ochrane prírody a krajiny a v súlade s Vyhláškou o   

      ochrane, čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri, výbor MPS každoročne   

      zabezpečí aj lov veľkých predátorov.

  6. Za účelom skvalitnenia podmienok pre chov a ochranu zveri budú po konzultácii s orgánmi   

      štátnej správy a ochrany prírody určené tzv. komory zveri.

  7. Člen MPS je povinný zúčastňovať sa akcií organizovaných orgánmi ochrany prírody,   

       zameraných na zachovanie a zveľaďovanie genofondu vzácnej zveri v revíri a jeho   

       najbližšom okolí.

  8. Neustále, najmä však v rámci akcie “Jún-mesiac poľovníctva a ochrany prírody”, propagovať   

      poslanie poľovníctva, najmä medzi mládežou.

  9. V rámci práce s mládežou, členovia MPS podporujú činnosť a aktívne zapájanie sa Krúžku   

      mladých priateľov poľovníctva do rôznych súťaží a vystúpení. Jeho vedením sa poveruje  

      kultúrnoosvetový referent MPS

 

Článok III.

 

CHOV  ZVERI

 

      Každý člen MPS je povinný zabezpečovať realizáciu nasledujúcich opatrení zameraných na chov zveri v revíri PZ:

  1. Zúčastniť sa jarných sčítaní zveri podľa určených lokalít. Sčítanie sa vykonáva svedomite a   

      tak, aby bolo vykonané vo všetkých loviskách revíru. Pri sčítaní vysokohorskej zveri   

      organizovanej orgánmi ochrany prírody a TANAP-om, sú vybraní členovia MPS povinní sa   

      tohto zúčastniť.

  2. Pravidelnými pochôdzkami v revíri sledovať zdravotný stav zveri, zvlášť si pri tom všíma    

      trus.

  3. Súčasne s dopĺňaním soli, resp. krmív, podať v prípade potreby aj medikované krmivá, na   

      ktoré výbor MPS je povinný zabezpečiť potrebnú finančnú čiastku.

  4. Zúčastňovať sa, v spolupráci s nadriadenými orgánmi, pri vakcinačných a iných zvero- 

      zdravotných akciách, ktoré sa môžu vyskytnúť, ďalej tlmiť všetku chorú zver, najmä prašivú.

  5. Starať sa o údržbu a hlavne naplňovanie pridelených solísk,  kŕmnych a ostatných    

      poľovníckych zariadení, ktorých počet je naplánovaný poľovníckym hospodárom MPS.

  6. V záujme znižovania škôd spôsobovaných zverou hlavne na lesných kultúrach, ale i za     

      účelom jej udržania v potrebných lokalitách revíru, udržiavať odvádzacie prikrmovacie   

      políčka. Počet políčok, ich výmeru a druh osádzaných plodín naplánuje poľovnícky hospodár   

      MPS

  7. Zúčastňovať sa na vylepšovaní poľnohospodársky a lesnícky nevyužívaných plôch, skládok,   

      ako aj pri zakladaní remíz pre poľnú zver.

  8. Každoročne zabezpečovať, v súlade s ročným plánom starostlivosti o zver, plánované  

      množstvo krmív a to prednostne z prenajatých plôch v revíri a z plôch v okolí kŕmnych  

      zariadení.

  9. Kosením, resp. mulčovaním, obnovovať a udržiavať všetky horské lúky, najmä v okolí   

      kŕmnych zariadení, za účelom udržania ich celistvosti a kvality pastvy pre neskoré letné    

      a jesenné obdobie.

10. Starať sa aj o lesné pramene, studničky a napájadlá tak, aby počas celého roka slúžili svojmu  

      účelu. Podobnú starostlivosť venujú i kalužiskám a bahniskám.

 

Článok IV.

 

LOV  ZVERI

 

  1. Člen MPS má právo loviť zver len na základe vydanej platnej povolenky na príslušný druh   

      zveri a na príslušnú vekovú triedu, podľa platnej vyhlášky, a v prípade raticovej zveri a

      veľkých šeliem, len s pridelenou značkou na evidenciu ulovenej zveri.

  2. Povolenky pre jednotlivých členov MPS schvaľuje na návrh poľovníckeho hospodára a   

      Výboru, členská schôdza MPS pred začatím doby lovu. Po schválení povolenky členskou  

      schôdzou túto vydá užívateľ poľovného revíru a poľovnícky hospodár na predpísanom   

      tlačive (Zák. 274/2009, § 53) členovi MPS, spolu s pridelenou značkou na evidenciu    

      ulovenej raticovej zveri (Zák. 274/2009, §19, odst.9,písm.e,odst.10 písm. a,b)

  3. Spôsoby lovu zveri sú rozmanité, u niektorých druhov poľovnej zveri sú upravené zákonmi.  

      Každý člen MPS je povinný tieto poznať a prakticky ich aplikovať. Za ich prípadné   

      porušenie je plne zodpovedný. V MPS je možno poľovať, podľa druhu zveri, týmito   

      spôsobmi:

            - individuálne - postriežka  (všetky druhy poľovnej zveri),

                                   - posliedka  (všetky druhy poľovnej zveri),

                                   - kombinácia postriežky a posliedky,

            - kolektívne  (podľa Zákona o poľovníctve a platnej Vyhlášky)

            - osobitným spôsobom  (brlohárenie, fretkovanie, sokoliarstvo... )

  4. Kvôli vysokej úspešnosti lovu MPS zabezpečuje potrebný počet poľovne upotrebiteľných   

      psov podľa Zákona o poľovníctve a platnej Vyhlášky.

  5. Chovné za psov sa vypláca na základe platných smerníc. Za psov, ktorí sa nepoužívajú pri   

      výkone práva poľovníctva sa chovné nevypláca.

  6. Pred odchodom do revíru za účelom lovu zveri je člen MPS povinný zapísať sa do Knihy  

      návštev revíru, ak ide loviť s kandidátom, resp. hosťom, tak aj ich mená.

      Zápis musí byť čitateľný a uvádza sa meno, dátum, čas (od - do), lokalita revíru,  

      presný názov loviska, prípadne poznámka, podľa Zákona o poľovníctve a platnej Vyhlášky,   

      čas lovu, počet výstrelu a ulovená, alebo nájdená zver a číslo použitej značky. Pri nočnom   

      love člen presne vyznačí miesto a dobu lovu !

  7. Zápis v Knihe návštev revíru je možné urobiť  len tesne pred vstupom do revíru.

  8. Pri zapisovaní v Knihe návštev revíru člen MPS dbá, aby sa nezapisoval na lovisko už  

      niekým  obsadené. Pokiaľ tak urobí bez vedomia a súhlasu dotyčného kolegu, pokladá sa to    

      za porušenie nielen elementárnej etiky v zmysle disciplinárneho poriadku, ale aj za   

      porušenie bezpečnostných opatrení.

  9. Pri návšteve revíru s poľovnou zbraňou je člen MPS, kandidát, resp. hosť povinný mať u   

      seba poľovný lístok, zbrojný preukaz, preukaz zbrane, povolenie na poľovačku, značku,   

      prípadne preukaz  poľovníckej stráže (lesnej, poľnej, alebo stráže prírody). Po ukončení   

      návštevy revíru je člen MPS povinný zapísať do Knihy návštev revíru všetky mimoriadne   

      skutočnosti, každý  výstrel, i počutý (čas, miesto, smer, účel streľby a jej výsledok).

 

*  Kandidát, resp. hosť, keď loví, tak smie len na lovisku a poľovníckom zariadení  

    v prítomnosti člena MPS, s ktorým musí tam byť zapísaný v Knihe návštev revíru, preto nie   

    je možný zápis na dve loviská na raz !

    Pohyb zo zbraňou a lov bez bezprostrednej prítomnosti sprevádzajúceho člena MPS sa  

    považuje za hrubé porušenie Organizačného poriadku MPS a môže byť dôvodom na  

    vylúčenie a ukončenie kandidátskej doby,resp. hosťovania,  ako aj disciplinárny postih 

    člena  MPS !

 

10. Ulovenie zveri strelec musí ihneď zapísať do povolenky, prípadne, spolu s číslom značky a

      potom do Knihy návštev revíru, a to čas a miesto ulovenia, druh zveri (u trofejovej zveri   

      vekovú triedu), počet výstrelov, prípadnú dohľadávku postrelenej zveri.

11. Strelec je povinný ihneď hlásiť poľovníckemu hospodárovi každý prípad postrelenia zveri   

      za účelom zabezpečenia dohľadávky postrelenej zveri poľovne upotrebiteľným psom, ktorý  

      absolvoval príslušnú odbornú skúšku, na dohľadávku konkretnej zveri. Strelec je povinný   

      dohľadávky sa zúčastniť osobne až do jej ukončenia. Povinnosťou strelca je overiť každý   

      výstrel na zver dohľadávkou poľovne upotrebiteľným psom, ktorý absolvoval príslušnú  

      odbornú skúšku, na dohľadávku konkretnej zveri

12. V prípade, že strelec nezabezpečí potrebnú dohľadávku ako je uvedené v bode 11, bude

      disciplinárne potrestaný a uhradí MPS prípadnú vzniknutú škodu (podľa aktuálnej trhovej

      ceny diviny).

13. Strelec je povinný poľovníckemu hospodárovi  ulovenú zver ukázať do 24 hod., v prípade   

      jeho neprítomnosti predsedovi MPS, alebo niektorému inému poverenému členovi MPS, za  

      účelom zistenia potrebných údajov a dokumentácie, ako i ďalšieho naloženia s ňou.

14. Pre účely hodnotenia je strelec povinný predložiť ošetrenú trofej do 5 dní po ulovení   

      poľovníckemu hospodárovi a v určenom termíne na chovateľskú prehliadku a to už riadne  

      ošetrenú a upravenú. V opačnom prípade bude strelec disciplinárne potrestaný.

 

15. Povinnosťou strelca

    a) je zabezpečiť dodávku a úpravu diviny podľa určenia (predaj, dar, potreba MPS...). Doklad   

        o dodaní doručiť poľovníckemu hospodárovi,

    b) je zabezpečiť kuchynskú úpravu, rozdelenie a dodanie diviny podľa určenia členom MPS,

    c) je dodať určenému vedúcemu skupiny ulovený kus na ďaľšie delenie pre členov skupiny,

    d) je zodpovedný za riadne ošetrenie a neznehodnotenie diviny, v opačnom prípade uhradí   

        MPS  prípadnú vzniknutú škodu (podľa aktuálnej trhovej ceny diviny).

    e) je povinný zabezpečiť jej prípadné veterinárne vyšetrenie (diviačia zver... )

 

 

 

16. Strelcovi bezplatne patrí: a) poľovnícke právo a trofej

                                                  b) jedno stehno pri rozdeľovaní raticovej zveri vo vlastnej  

                                                      skupine

                                                  c) kompenzačný prídel diviny pri rozdeľovaní v inej skupine (za  

                                                      stehno vo vlastnej skupine, ako „zástrelné“)

                                                  d) celá malá úžitková zver

                                                  e) celá dravá (škodlivá) zver

 

* Poľovnícky hospodár môže rozhodnúť v prípadoch b,c,d,e  o využití úlovku pre potreby MPS

 

17. Rozdelenie diviny

    a) Podľa bodu 15 rozdelenie diviny zabezpečí strelec.

    b) Vedúci pracovnej skupiny, v spolupráci s poľovníckym hospodárom, do ktorej strelec patrí,   

         rozhodne, prihliadajúc na celkovú aktivitu, o tom, okrem „základného prídelu diviny koľko   

        diviny sa pridelí tomu ktorému  členovi MPS.

18. Zásada prideľovania diviny:

    a) základný prídel mäsa každému členovi MPS

    b) prídel mäsa za celkovú aktivitu toho ktorého člena MPS

    c) prednostné pridelenie, resp. možnosť odkúpenia si celého kusa, úspešnému lovcovi

    d) možnosť odkúpenia si celého kusa každým členom MPS, v prípade potreby i podľa  

        poradovníka

    e) odkúpenie celého kusa  bodľa bodu c, d, v množstve max. 2 ks za cenu podľa Cenníka  

        MPS, ostatné kusy podľa trhovej ceny

 

* body „c,d“ reagujú na stavy zveri, keď každý člen MPS má možnosť lovu viacerých kusov   

   zveri z možnosťou odkúpenia si. Bod „e“ eliminuje snahu o kupčenie s divinou

 

19. Člen MPS je povinný sa riadiť aj ostatnými príkazmi týkajúcimi sa lovu zveri, nariadenými   

      poľovníckym hospodárom a výborom MPS.

20. Podľa Cenníka odkúpenú divinu je člen MPS zaplatí do 7 dní finančnému  hospodárovi

 

Článok V.

 

POĽOVNÍCKE ZARIADENIA

 

  1. Každý člen má rozpisom pridelené poľovnícke zariadenia, ako sú soľniská, krmelce, posedy,   

      sedačky a chodníky, ako aj diviačia výcviková zvernička a umelý brloh.

      Rozpis vyhotovuje a podľa potreby aktualizuje poľovnícky hospodár a schvaľuje výbor   

      MPS.

  2. Člen MPS je povinný sa o pridelené zariadenia starať, s nasledujúcimi termínmi ich   

      pripravenosti:

     - naplnenie soľnísk           celoročne

     - naplnenie krmelcov        do obdobia núdze (01.11. – 31.03.) potom priebežne

     - posedy a sedačky                        do 31.05.

     - chodníky                         do 31.07.

 

* Najneskoršie v priebehu mája, každý člen MPS zabezpečí dôkladné vyčistenie a asanáciu 

   pridelených soľníkov a krmelcov a ich najbližšieho okolia, t.j. mechanicky vyčistí a upraví   

   okolie, podľa potreby vyvápni, vysolí, vyoctuje a pod.

   V uvedenom termíne musia byť sedačky a posedy spôsobilé na poľovnícke účely, t.j. musia    

   byť v bezchybnom stave, t.j. bezpečné a nevŕzgajúce. Chodníky musia byť vykosené, vývraty   

   prerezané a haluze a drobné voľné  skaly odstránené, v menej prehľadnom  teréne označené  

   reflexnými  značkami na stromoch ( forma „T“ )

  3. Člen MPS, ktorému bránia vážne prekážky splniť si pracovné povinnosti pri udržiavaní  

      poľovníckych zariadení v revíri, môže na základe podanej žiadosti odsúhlasenej výborom  

      MPS túto prácu nahradiť finančnou náhradou ekvivalentných hodín. Cena jednej hodiny je   

      určená v Cenníku

  4. Na ubytovanie v revíri slúžia členom MPS poľovnícke chaty. Na rezerváciu ubytovania   

      slúži zápis do Knihy navštev chát.

  5. Prenajímanie poľovníckych chát cudzím osobám je prísne zakázane !!!

  6. Za stav chaty po jej opustení je plne zodpovedný člen MPS. Je zodpovedný za dodržiavanie    

      kultúry bývania a správania sa, za poriadok na chate a po jej opustení.

  5. Člen MPS je povinný nahradiť akékoľvek škody, ktoré vznikli na chate z titulu jeho pobytu,  

      alebo pobytu jeho hostí.

  6. Člen MPS je povinný urobiť o svojej návšteve chaty záznam do Knihy návštev a to aj keď   

      chatu navštívil len krátkodobo pri pochôdzke revírom. Zo zápisu musí byť jasné kto a   

      v ktorom čase v chate bol, v akom stave bola chata a jej inventár, ako i iné mimoriadne  

      informácie týkajúce sa okolia chaty.

  7. Člen MPS je povinný vo vlastnom záujme počas svojho pobytu skontrolovať inventár   

      podľa vyveseného inventárneho zoznamu, aby zistil prípadný nesúlad. V opačnom   

      prípade sa vystavuje riziku, že mu bude prisúdená náhrada škody za chýbajúce, alebo   

      poškodené veci.

  8. Chata musí byť pri odchode vyvetraná, vyzametaná, oheň dôkladne uhasený, zásoby dreva,   

      prípadne vody doplnené. Po odchode musí byť chata riadne uzamknutá.

      V prípade chaty POĽANA podľa inštrukcií chatára. Spotreba elektriny zapísaná  

      v Knihe. Zvlášť treba dať pozor na poriadok v socialnom zariadení a v rozrábke zveriny !

  9. Chaty, majú stanovených svojich správcov.

10. Za používanie chát v čase mimo hlavnej poľovníckej sezóny sa platí podľa Cenníka .    

 

Článok VI.

 

ZÁSADY  PRIDEĽOVANIA  LOVU  ZVERI

 

Raticová  zver

 

  1. Lov samičej (holej) srnčej, jelenej zveri a diviačat môže vykonávať každý člen MPS od   

      začiatku až do ukončenia doby lovu, ak nebude rozhodnuté ináč, na návrh poľovníckeho     

      hospodára, výborom MPS. Výnimku tvorí nariadenie - povolenie nadriadeného orgánu z   

      titulu škôd spôsobovaných raticovou zverou, resp. vyplývajúce z nákazovej situácie.

  2. Lov trofejovej zveri:

      Lov srncov

      Každý člen MPS, bez ohľadu na dĺžku členstva, začína lov postupne od  I.VT až po III.VT.  

      Postupuje i v prípade neulovenia pridelenej vekovej triedy, pričom nižšiu vekovú triedu   

      môže loviť každý člen MPS, bez ohľadu na pridelenú vekovú triedu.Do postupového cyklu   

      sa mu však počíta pridelená veková trieda. Ďalší cyklus lovu sa však začína II.VT.

      Člen MPS môže v sezóne max. uloviť:

      a) pridelenú vekovú triedu + 1 kus nižšej vekovej triedy + I.VT, čiže 3 ks srncov

      b) lov srnca III.VT sa časovo neobmedzuje

      c) člen MPS, ktorý už ulovil srnca, môže loviť ďalšie srnce bez časového obmedzenia

      Lov diviakov

      trojročný cyklus totožný s lovom srncov, pričom:

      - diviača                                 =    srnec     I.VT

      - lanštiak                                =   srnec   II.VT

      - dospelý diviak, diviačica     =   srnec   III.VT

 

      Lov jeleňov

      Každý člen MPS, začína lov postupne od I.VT až po II.VT. Tú loví 4 roky. Od 6 roku  

      členstva loví  III.VT. Od siedmeho roku členstva loví IV.VT (viď. Tabuľka lovu jeleňov... )

      Postupuje i v prípade neulovenia pridelenej vekovej triedy, pričom nižšiu vekovú triedu   

      môže loviť každý člen MPS, bez ohľadu na   pridelenú vekovú triedu. Do postupového   

      cyklu sa mu však počíta pridelená veková trieda. Ďalší cyklus lovu sa začína II.VT 

 

Tabuľka lovu jeleňov podľa rokov členstva a VT

1. rok členstva =    I. VT

2. rok členstva =   II. VT

3. rok členstva =   II. VT

4. rok členstva =   II. VT

5. rok členstva =   II. VT

6. rok členstva =  III. VT

7. rok členstva =  IV. VT

Ďalší postupový cyklus sa začína II. VT

   

Člen MPS môže v sezóne uloviť:

      a) pridelenú vekovú triedu + 2 kusy nižšej vekovej triedy + I.VT, čiže 4 ks  jeleňov

      b) lov jeleňa III. a IV.VT sa časovo neobmedzuje.

      c) člen MPS, ktorý už ulovil jeleňa, môže loviť ďalšie srnce bez časového obmedzenia.

  3. V mimoriadnych prípadoch

      najmä v prípade ohrozenia plnenia plánu lovu úžitkovej zveri, poľovnícky hospodár, resp.   

      výbor MPS, v rámci Zákona o poľovníctve a platnej Vyhlášky o ochrane , čase, spôsobe   

      a podmienkach lovu, môže upraviť čas, spôsob a podmienky lovu tejto zveri.

 

Malá  zver  srstnatá  a  pernatá

 

  1. Lov tejto zveri sa riadi podľa Zákona o poľovníctve a platnej Vyhlášky o ochrane, čase,   

      spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri.

 

Dravá zver a veľké šelmy

 

  1. Lov dravej zveri sa riadi podľa Zákona o poľovníctve a platnej Vyhlášky o ochrane, čase,   

      spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri.

  2. Chorá a z choroby podozrivá zver sa tlmí počas celého roka. Výnimku tvorí nariadenie, resp. 

      povolenie nadriadeného orgánu z titulu rozširovania nákazovej situácie.

           

Sanitárny odstrel zveri

 

  1. Vykonáva ho na základe povolenia Okresného úradu každý člen MPS, prednostne   

      poľovnícky hospodár, alebo člen poľovníckej stráže. Povinnosťou strelca je tento odstrel   

      zdokumentovať podľa Zákona o poľovníctve a platnej Vyhlášky, a splniť prípadné ďalšie   

      pokyny.

  2. Za nesprávne vykonaný sanitárny odstrel je strelec plne zodpovedný, vrátane náhrady škody   

      vzniknutej Spolku.

 

Zmeny  postupového  kľúča  pri  love  úžitkovej  zveri

 

  1. Výbor MPS môže zásady prideľovania lovu trofejovej zveri zmeniť na pridelenie vyšších,    

       resp. nižších vekových tried trofejovej zveri, bez ohľadu na vyššie uvedený postupový      

       kľúč nasledovne:

   a) za vyhodnotené umiestnenie v súťaži MPS (viď tabuľka)

   b) pri životnom jubileu člena MPS (50 rokov a každých 5 rokov vyššie)

   c) za vzornú reprezentáciu MPS

   d) za mimoriadnu aktivitu v prospech MPS

   e) za zásluhy o rozvoj poľovníctva

   f) pri udelení poľovníckeho vyznamenania, či iného ocenenia

Umiestnenie v súťaži MPS

srnec

jeleň

diviak

 

1      5. miesto

6  až 10. miesto

od  50 do 60  bodov

III.VT

II.VT

I.VT

IV.VT

III.VT

I.VT

Dospelý

Dospelý

Diviača

 

 

                                               

    

 

 

  2. Zmeny postupoveho kľúča neplatia na člena MPS počas jeho trestu za poľovnícke   

      previnenia.

Článok VII.

 

POĽOVNÍCKY  HOSŤ 

 

  1.a) Člen MPS má právo pozvať si na poľovačku hosťa, držiteľa poľovného lístka a zbrojného   

         preukazu, bez zbavenia sa svojich nárokov na výkon práva poľovníctva v revíri a bez   

         súhlasu výboru MPS.

     b) Tento hosť môže poľovať na raticovú netrofejovú „holú“ zver a na trofejovú zver   

         v najnižších vekových triedach (srnec a jeleň I. VT, lanštiak), ako aj na poľovníctvu  

         škodlivú zver. Poľovanie na ostatnú trofejovú  zver, veľkú šelmu a ostatnú dravú zver   

         môže poľovať len formou poplatkového lovu, podľa platného Cenníka –  Poplatkový lov   

         zveri

  2. Člen MPS, ktorý si chce pozvať hosťa musí mu vopred vybaviť povolenku podpísanú   

      hospodárom a predsedom MPS, spolu so značkou. V prípade nedostupnosti predsedu MPS  

      podpisuje povolenku jeden zo štatutárov MPS.

  3. Člen MPS je plne zodpovedný za svojho hosťa počas pobytu v revíri a pri love je povinný   

      svojho hosťa v revíri neustále doprevádzať, resp. zabezpečiť mu doprovod.

  4. Lov trofejovej zveri vyšších vekových tried (srnec II. a III.VT, jeleň II. až IV.VT, lanštiak  

      a dospelý diviak) nečlenmi MPS sa môže realizovať len ako poplatkový.

  5. Výbor MPS môže výnimočne, v odôvodnenom prípade, rozhodnúť o pridelení povolenky na   

      lov trofejovej zveri vyšších VT bezplatne, ak to vyžadujú strategické záujmy MPS, týka   

      sa to hlavne osôb vo vzťahu k majiteľom poľovných pozemkov. 

  6. Za postrelenie zveri platí poľovnícky hosť poplatok v trhovej cene diviny aj v prípade  

      nedohľadania postrelenej zveri, plus časť nákladov na dohľadávku v zmysle Cenníka.

  7. Poľovnícky hosť platí poplatok aj za minutý výstrel podľa Cenníka MPS.   

  8. Poľovnícky hosť má možnosť odkúpiť si divinu podľa trhovej ceny zveriny.

  9. Za hosťovanie na spoločných poľovačkách sa platí organizačný poplatok. Ulovená zver je   

      majetkom MPS, strelcovi patrí poľovnícke právo a trofej.

 

Článok VIII.

 

      Nedeliteľnou súčasťou Poľovníckeho poriadku je, podľa potreby aktualizovaný, Cenník, ktorý tvorí prílohu tohto Domáceho poriadku.

 

 

 

 

 

 

C. EKONOMICKÝ  PORIADOK

 

Článok I.

 

ZÁKLADNÉ EKONOMICKÉ ZÁSADY

 

  1. MPS je neziskové občianske združenie. Na jeho hospodárenie sa vzťahujú príslušné  

      účtovnícke a daňové zákony platné pre právnické osoby.

  2. Tvorba aktív potrebných pre výkon činnosti MPS, sa skladá najmä:

    a) pravidelné ročné príspevky členov MPS,

    b) jednorazové základné príspevky nových členov prijímaných do MPS,

    c) tržby z výkonu práva poľovníctva,

    d) tržby z vlastnej hospodárskej činnosti (brigády a iné služby),

    e) budovanie a zveľaďovanie vlastného majetku svojpomocou,

    f) dary a príspevky fyzických a právnických osôb.

  3. Člen MPS ako jednotlivec, podľa tohto Organizačného poriadku, nemá na vytváraných   

      aktívach žiaden vlastnícky podiel a jeho povinné finančné príspevky, účasť na zveľaďovaní   

      majetku a udržiavaní poľovníckych zariadení majú charakter odplaty za možnosť  

      realizovať svoju záľubu, výkon práva poľovníctva.

  4. Výdavky spojené s výkonom činnosti Spolku sú najmä:

    a) nájomné za revír platené vlastníkom poľovných pozemkov,

    b) nákup a zásobovanie zveri krmivami, soľou a liečivami,

    c) výstavba a údržba poľovníckých zariadení v revíri,

    d) udržiavanie a zveľaďovanie zvereného mestského majetku používaného na výkon činnosti   

        MPS,

    e) vyplácanie chovného za poľovne upotrebiteľných psov odsúhlasených výborom MPS

    f) organizovanie osvetových a kultúrných podujatí

    g) rôzne iné aktivity

 

Článok II.

 

ZÁSADY FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA

 

  1. Evidenciu príjmov a výdavkov MPS vedie finančný hospodár.

  2. Finančné aktíva MPS sú sústredené na jednom účte v niektorej z komerčných bánk.      

      Podpisové právo na bankové prevody a hotovostné výbery z účtu do výšky 500,- € má   

      finančný hospodár samostatne. Pri vyšších čiastkach príkaz podpisujú spoločne finančný   

      hospodár a predseda, resp. ďaľší štatutárny zástupca MPS.  

  3. Časť finančného majetku môže byť v hotovostnej pokladni, ktorú vedie finančný hospodár.

  4. Celková operatívna hotovosť v pokladni môže byť maximálne do výšky ako v bode 2.

  5. Čerpanie financií počas hospodárskeho roka sa riadi finančným plánom odsúhlaseným           

      členskou schôdzou.

  6. Príjmové a výdavkové doklady (účtenky, faktúry... ) podpisuje oprávnený vedúci skupiny   

      a finančný hospodár, ktorý zároveň realizuje aj finančné operácie.

  7. Raz štvrťročne predkladá finančný hospodár výdavkové doklady na potvrdenie predsedovi   

      MPS a o stave finančného hospodárenia pravidelne informuje členskú schôdzu, podľa  

      nákladov na konkrétu danú akciu (dokladuje) 

  8. Jednorazové výdavky v hodnote vyššej než je definovaná v bode 2 (500,-€) odsúhlasuje   

      výbor MPS na základe minimálne troch,vo výnimočnom prípade dvoch alternatívnych ponúk   

      nadodávku  tovaru a služieb.

  9. Jednorazové výdavky v hodnote vyššej než dvojnásobok hodnoty definovanej v bode 2   

      odsúhlasuje členská schôdza MPS.

Článok III.

 

ZÁSADY  HOSPODÁRENIA  S  HMOTNÝM  MAJETKOM

 

  1. Evidenciu hmotného majetku MPS vedie finančný hospodár.

  2. Trojčlenná inventarizačná komisia (spravidla členovia Dozornej rady), ktorú menuje výbor   

      MPS a odsúhlasuje členská schôdza, vykonáva jedenkrát ročne inventarizáciu hmotného   

      majetku.

  3. Hmotný majetok umiestnený na chatách je v správe jednotlivých správcov chát, ktorí   

      občasne v priebehu roka kontrolujú jeho stav a prípadne dávajú návrh výboru MPS na jeho   

      obnovu či doplnenie, alebo vyradenie.

  4. Návrh podľa predchádzajúceho bodu môže dať ktorýkoľvek člen MPS.

 

Článok IV.

 

LIKVIDÁCIA  MAJETKU  V  PRÍPADE  ZÁNIKU  MPS

 

  1. V prípade zániku MPS POĽANA sa likvidačný zostatok bezplatne prevedie na inú neziskovú   

      organizáciu, prednostne so zameraním na poľovníctvo, resp. na charitatívne účely.

  2. Likvidačný zostatok a spôsob likvidácie odsúhlasí členská schôdza.

 

 

 

D. HLASOVACÍ  PORIADOK

 

Článok I.

 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

 

1a) Členská schôdza MPS používa pri rozhodovaní o dôležitých otázkach tajné hlasovanie. Ide  

      hlavne:

      - prijímanie žiadateľa za kandidáta do MPS

      - prijímanie kandidáta za člena MPS,

      - voľba jednotlivých členov do výboru MPS a predsedu DR a ich odvolávanie

      - rozhodovanie v dôležitých vonkajších vzťahoch MPS k iným subjektom.

  b) Hlasovanie v záležitostiach podľa bodu 1, riadi trojčlenná volebná komisia odsúhlasená        

      členskou schôdzou. Pred členskou schôdzou, na ktorej sa bude hlasovať vo veciach podľa  

      bodu 1, výbor MPS zabezpečí oddelené miesto pre volebnú komisiu, stolík, pero, hlasovacie  

      lístky a volebnú urnu.

2.  O ostatných veciach hlasuje členská schôdza aklamačne.

3.  Predseda je povinný:

     - dať pred každým hlasovaním o závažnejších záležitostiach MPS priestor pre krátku, vecnú   

        diskusiu.

     - dať hlasovať o spôsobe hlasovania v prípade žiadosti z pléna o tajné hlasovanie, resp. 

        aklamačné.

 

*  Predseda môže z vlastnej iniciatívy dať odsúhlasiť, či má členská schôdza vôľu o niektorej      

    veci podliehajúcej hlasovaniu aklamačnému, hlasovať tajne.

 

4. Hlasovanie je platné, a potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov MPS upravujú  

    Stanovy MPS v § 8, bod 5a-j.,

    V ostatných veciach je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov, uznášania schopnej 

    členskej schôdze t.j keď je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov MPS.

5. Pri voľbách sú platné len hlasy fyzicky prítomných členov MPS, splnomocnenia   

    neprítomných členov MPS na hlasovaní sa nedovoľujú a ani neakceptujú.

     

Článok II.

 

PRIJÍMANIE  ŽIADATEĽA  ZA  KANDIDÁTA  A  ZA  ČLENA  MPS

 

  1. Členovia MPS obdržia pred hlasovaním volebné lístky s menným zoznamom žiadateľa (ov)   

      za kandidáta (ov) MPS, resp. za člena (ov) MPS, ktoré pripraví výbor MPS.

  2. Súhlas s prijatím, či neprijatím uchádzača za kandidáta (ov) MPS, resp. za člena (ov) MPS,  

      vyjadruje člen MPS tak , že pred každým menom zakrúžkuje:  ÁNO (súhlas s prijatím)

                                                                                                           NIE   (nesúhlas s prijatím)

  3. Upravený volebný lístok vhodí člen MPS do volebnej urny.

  4. Neupravený lístok je neplatný.

 

VOĽBY  DO VÝBORU  A  DOZORNEJ  RADY

 

  1. Členovia  výboru a predseda DR sa volia  jednotlivo, podľa funkcie

  2. Pred samotnými voľbami výbor MPS zabezpečí k voľbám abecedný menný zoznam   

      všetkých členov MPS.

  3. V následnej diskusii každý člen MPS má právo sa ku kandidátnej listine vyjadriť a v prípade,    

      že do orgánov nemieni kandidovať, má povinnosť jasne to dať na vedomie členskej schôdzi a    

      volebnej komisii    

  4. Člen má právo kandidovať do viacerých funkcí vo vybore MPS, či DR.,  

  5. Predseda MPS zabezpečí, aby počas nasledujúcej krátkej prestávky mala volebná  komisia    

      možnosť kandidátne listiny pre výbor a dozornú radu podľa výsledkov diskusie upraviť do   

      definitívnej podoby.

  6. Jednotlivý kandidáti na konkrétnu funkciu sa volia na volebných lístkoch, samostatne  

      vypracovaných pre tú ktorú funkciu, kde sú zapísaný podľa abecedného poradia.

  7. Súhlas s prijatím, či neprijatím uchádzača za za člena výboru, či dozornej rady MPS,  

      vyjadruje člen MPS tak , že pred každým menom zakrúžkuje:  ÁNO (súhlas s prijatím)

                                                                                                           NIE   (nesúhlas s prijatím)

  8. Upravené volebné lístky vhodí každý člen MPS do volebnej urny.

  9. Po vykonaní volebného aktu všetkými členmi MPS volebná komisia spočíta hlasy všetkých   

      kandidátov, zoradí ich podľa počtu obdržaných hlasov a vyhlási výsledky členskej schôdzi.

10. V prípade rovnosti najvyššieho počtu hlasov, resp. pri nezvolení žiadneho kandidáta, na tú  

      ktorú funkci sa voľby v ten deň opakujú 3x. Ak ani potom nikto z kandidátov nedostane   

      nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov, členom výboru, až do nasledujúcich volieb t.j max.  

      30 dní, ostáva pôvodný člen výboru.

11. Nasledujúce voľby musia prebehnúť do 30 dní a potom sa bude postupovať podľa Zákona   

      274 / 2009, § 38, odstavec 3.

12. Volebné lístky archivuje tajomník minimálne jeden mesiac a sú v tomto termíne k dispozícii   

      k nahliadnutiu každému členovi MPS.

 

 

 

E. DISCIPLINÁRNY  PORIADOK

 

Článok I.

 

VŠEOBECNÉ  ZÁSADY

                                                                                                                                                      

1. Členská disciplína, práva a povinnosti členov MPS sú presne definované v Stanovách MPS v

    § 13 až 27

2. Členovi MPS, ktorý porušil niektorú z povinností vyplývajúcu z členstva v MPS možno    

    udeliť peňažnú náhradu:

    - prikrmovanie zveri v čase núdze                                                                                          5,- €                   

    - za zanedbanú starostlivosť o pridelené poľovnícke zariadenie a jeho využitie

      (nenaplnený  soľník a kŕmne zariadenie, neopravená sedačka, posed, neprečistený          

       chodník... )                                                                                                                   5 – 20,- €

    - neúčasť na platenej akcii MPS                                                       náhrada priemer. zárobku   

3. Pri závažnom alebo opakovanom porušení platných zákonov, vlastných predpisov MPS 

    a dlhodobom alebo neustálom neplnení si záväzkov voči MPS môže byť člen navrhnutý   

    výborom MPS, resp. členskou schôdzou, na vylúčenie.

4. Všetky priestupky a previnenia sa zaznamenávajú do Evidenčného listu člena MPS.

 

Článok II.

 

PREVINENIA VOČI POĽOVNÍCKEJ ETIKE

 

1. Za previnenia voči poľovníckej etike sa pokladajú všetky porušenia etických noriem pri love 

    zveri všeobecne známych z poľovníckej literatúry, ďalej napríklad neodôvodnené  

    neposkytnutie pomoci kolegovi v revíri, nedodržanie bodu B.IV.8 tohto Organizačného  

    poriadku a pod.

2. Tieto previnenia sa riešia pohovorom pred výborom. V prípade opakovaného výskytu tohto  

    druhu previnení sa postupne použijú tresty podľa čl. I, bod 3, odstavce a) až c). 

 

Článok III.

 

PREVINENIA  PRI  LOVE  ZVERI

 

  1. Podľa tohoto Organizačného poriadku, ak člen MPS uloví, na základe rozhodnutia  

      chovateľskej prehliadky :

        a/  Vyššiu vekovú triedu ako mal pridelenú,  zastaví sa mu lov, v budúcej poľovníckej  

            sezóne, podľa výšky prestrelenia až na 2 roky u srnčej a diviačej zveri, a na 3 roky u  

            jelenej zveri a potom sa zapojí do postupového cyklu od najnižšej vekovej triedy.

       b/  Trofejovú zver, ktorej lov je podľa vekovej triedy už ukončený, zastaví sa mu lov,  

            v budúcej poľovníckej sezóne, podľa výšky prestrelenia až na 2 roky u srnčej a diviačej  

            zveri a na 3 roky u jelenej zveri a potom sa zapojí do postupového cyklu od najnižšej  

            vekovej triedy.

       c/  Chovnú zver (nielen trofejovú), bude vylúčený z lovu tejto zveri, podľa počtu porušených  

            kritérií chovnosti, max. však na tri roky, a potom sa zapojí do postupového cyklu od  

            najnižšej vekovej triedy.

       d/  V prípade ďalšieho ulovenia chovnej zveri môže byť takýto člen navrhnutý výborom  

            MPS na vylúčenie, nakoľko je reálne podozrenie, že zásady selektívno-regulačného  

            lovu zveri  v TANAPe buď neovláda, alebo vedome nerešpektuje.

  2. Ak člen MPS uloví zver, ktorej lov je podľa Plánu chovu a lovu už ukončený, ulovenie  

      tejto zveri sa považuje za nepovolený odstrel. To platí aj o ulovení zveri, ktorá je chránená  

      príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  3. Za činy vykonané podľa bodu 2 môže byť člen MPS navrhnutý výborom na vylúčenie   

      z MPS POĽANA.

  4. Z lovu zveri budú vylúčení aj členovia MPS, ktorí hrubo porušili Stanovy, alebo 

      Organizačný poriadok MPS, zanedbávajú si povinnosti člena MPS a neplnia si určené

      povinnosti pri prácach v revíri, alebo sa hrubo sa previnili proti mravným zásadám a etike   

      poľovníctva.

 

Článok IV.

 

UKLADANIE  TRESTOV  A  ODVOLACIE  KONANIE

 

   1. Trest členovi ukladá výbor MPS, v zmysle článku I, bod 1,2,3.

   2. Rozhodnutie podľa bodu 1 sa vypracováva písomne a doručuje sa členovi proti podpisu   

       poštou alebo osobne.

   3. Do 15 dní od doručenia rozhodnutia o potrestaní sa člen môže odvolať prostredníctvom   

       tajomníka na členskú schôdzu MSP, ktorá o uloženom treste rozhoduje s konečnou   

       platnosťou.

   4. Ak sa člen v termíne neodvolal, trest sa pokladá za právoplatný a predseda informuje   

       o potrestaní člena najbližšiu členskú schôdzu.